Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

 

Pracovisko: Neonatologická klinika JLF  UK a UN Martin

Funkcia na pracovisku: zástupca prednostu kliniky pre liečebno preventívnu starostlivosť

 

Vzdelanie: 

všeobecné lekárstvo, JLF UK Martin 1985– 1991

1994 - špecializačná atestácia - pediatria 1. stupňa

1999 - špecializačná atestácia - neonatológia

2001 - štátna všeobecná jazyková skúška z anglického jazyka

2005 - 2007 Teaching Courses in Neonatal Medicine (European Society of Neonatology)

2008 – philosophiae doctor v odbore pediatria

2013 – habilitácia v odbore pediatria

2014 - špecializačné štúdium „zdravotnícky menežment a financovanie“

2022 – profesorka v odbore pediatria

 

Významné pracoviská, kde doposiaľ dlhodobo pôsobila:

· Novorodenecké oddelenie MFN (1991 - 1992, 1994 - 2002)

· Detská klinika MFN Martin (1992 - 1994)

· Neonatologická klinika UN Martin (2002 – doposiaľ)

 

Ukončení študenti III. stupňa štúdia - doktorandi

MUDr. Lucia Nandrážiová, PhD, MUDr. Lenka Dočekalová, PhD, MUDr. Nina Lenhartová, PhD

 

Členstvo v redakčných radách:

Česko – slovenská neonatologie ( zástupca šéfredaktora)

Predčasne narodené dieťa

Neonatologické zvesti (SR)

 

Najcennejšie ohlasy:

· ocenenie European Association of Perinatology v r. 2006 (Best poster presentation)

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšiu publikáciu v pediatrii v r. 2007

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za a najlepšiu publikáciu v zahraničí 2010,

· cena SLS – Slovenská pediatrická spoločnosť za najlepšia publikáciu v Čs. Pediatrii za r. 2011

· Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu publikáciu opakovane

 

Iné významné aktivity:

· krajská odborníčka MZ SR pre odbor neonatológia v Žilinskom kraji

· predsedníčka výboru Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti

· autor a spoluautor viacerých odborných usmernení MZ SR

- predsedníčka OPS KK MZ SR Intenzívna starostlivosť v neonatológii

· lokálny koordinátor európskej klinickej štúdie Test – Apgar - Study v centre 08

· lokálny koordinátor európskej klinickej štúdie Video Apgar study v centre 08

· členka skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v odbore pediatria na

JLF UK pre študentov v jazyku slovenskom i anglickom

· člen odborovej komisie doktorandského štúdia na JLF UK v Martine v odbore pediatria

· člen skúšobnej komisie subšpecializačného štúdia v odbore Neonatológia na

JLF UK Martin

· autorka vysokoškolských učebníc Neonatológia I a Neonatológia nielen pre medikov

· organizátorka Martinských neonatologických dní - opakovane

 

V Martine, apríl 2023