Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.

Prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc. do 31.8.2016 pôsobila ako prednostka Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine. Maturovala na Gymnáziu v Kremnici v r. 1962. Štúdium na lekárskej fakulte UK Bratislava ukončila v r.1968. Špecializáciu 1. stupňa z vnútorného lekárstva získala v r. 1972, nadstavbovú špecializáciu z odboru prenosné choroby v r. 1975. Vedeckú hodnosť kandidáta vied obhájila v r. 1983, o 5 rokov neskôr získala vedecko-pedagogický titul docent v odbore vnútorné choroby. Vymenovaná za profesorku v tom istom odbore bola v r. 2003.

V rámci svojej odbornosti sa venovala najmä parazitárnym a importovaným nákazám. Z tejto oblasti pochádza aj prevažná časť jej prednáškovej a publikačnej činnosti, z ktorej boli dve publikácie ocenené SLS ako najlepšie v r. 1981 a 1996 a jedna získala 1. miesto v súťaži o najlepšiu kazuistiku v časopise Interná medicína (2005). Je autorkou a spoluautorkou 2 učebníc, jednej monografie a 2 odborných knižných prác.

V rámci pregraduálnej pedagogickej činnosti vyučuje infektológiu, skúša, je členkou internistickej štátnicovej komisie, vedie aj hodnotí diplomové práce študentov JLF UK. Jej postgraduálna pedagogická činnosť spočíva vo výchove interných aj externých doktorandov, vedení predatestačnej výchovy infektológov, internistov, pediatrov aj všeobecných lekárov. Je hlavným garantom študijného programu Infektológia, riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov.

V oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti okrem vedenia pracoviska pôsobí ako krajská odborníčka MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu. Je členkou viacerých odborných spoločností, nositeľkou bronzovej a striebornej medaily za zásluhy o rozvoj JLF UK v Martine, bronzovej a striebornej medaily SLS.