Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD., od 1.9.2016 pôsobí na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine ako prednostka kliniky. Dovtedy pôsobila na klinike ako odborná asistentka. Maturovala na Gymnáziu vo Vrútkach v r. 1989. Štúdium na Jesseniovej LF UK v Martine ukončila v r. 1995. Špecializáciu 1. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo získala v r. 1999, v nadstavbovom odbore prenosné choroby v r. 2002, vedecko-akademickú hodnosť PhD. V r. 2003. V rokoch 2003-2005 pracovala na zahraničnom pracovisku – III. Klinika infekčních a tropických nemoci, UK Praha, FN Bulovka ako odborná asistentka.

V rámci pregraduálnej pedagogickej činnosti vykonáva praktické cvičenia a prednáša slovenským aj medzinárodným študentom všeobecného lekárstva na JLF UK v Martine. Vedie aj oponuje diplomové práce študentov, vykonáva  praktické aj teoretické skúšky z Infektológie. Je zástupkyňou prednostky kliniky pre pedagogickú činnosť. V rámci postgraduálnej pedagogickej činnosti pôsobí ako členka lektorského zboru pre praktickú časť špecializovaného študijného programu Infektológia a ako školiteľka  doktorandského štúdia.

Je spoluriešiteľkou niekoľkých vedecko-výskumných projektov, bola zástupkyňou hlavnej riešiteľky projektu VEGA v rr.2008-2010.

V rámci svojej odbornosti sa venuje najmä cestovateľskej medicíne, profylaxii ochorení slovenských občanov pred pobytom v zahraničí a počas neho a problematike infekcie HIV/AIDS. Je autorkou a spoluautorkou početných prednášok a publikácií. V r. 1996 získala Cenu za najlepšiu publikáciu Slovenskej infektologickej spoločnosti. Liečebno-preventívnu činnosť vykonáva v Ambulancii pre cudzokrajné choroby a Ambulancii pre dispenzarizáciu a liečbu HIV/AIDS, ktoré vedie.

Je členkou viacerých odborných spoločností. Podieľa sa na organizácii odborných seminárov a konferencií, kde aj aktívne vystupuje.