Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nadregionálne /celoštátne centrá

  • Národné centrum hemostázy a trombózy s celoštátnou pôsobnosťou (od r. 1995)
  • Regionálne centrum transplantácie krvotvorných kmeňových buniek (od r. 2003)
  • zaradenie do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby so zameraním sa na zriedkavé krvácavé a trombogénne poruchy hemostázy (rozhodnutie tu(od r. 2017)