Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Funkcie a členstvo vo vedeckých a odborných spoločnostiach, redakčných radách, expertízna a reviewerská činnosť

Funkcie a členstvo v domácich vedeckých a odborných spoločnostiach:

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.:

 • Prezident Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu (SSHT) SLS
 • Hlavný odborník pre hematológiu MZ SR (2004-2007)
 • Člen výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS
 • Člen komisie pre liečivá Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL) a posudzovateľ ŠUKL
 • Predseda skúšobnej komisie pre špecializačné skúšky (atestácie) v odbore Hematológia a transfuziológia
 • Oponent grantovej agentúry VEGA a českej grantovej agentúry IGA-MZ ČR

 

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.:

 • Člen výboru Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) SLS (od 11/2011)
 • Člen výboru Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu SLS (od r.2011)
 • Člen skúšobnej komisie pre špecializačné skúšky (atestácie) v odbore Hematológia a transfuziológia (od 05/2011)
 • Člen stálej pracovnej skupiny akreditačnej komisie MŠ SR pre oblasť výskumu 18-1 Lekárske vedy, zubné lekárstvo a farmaceutické vedy (od 01/2012)
 • Oponent grantovej agentúry VEGA a českej grantovej agentúry IGA-MZ ČR


Funkcie a členstvo v medzinárodných vedeckých a odborných spoločnostiach:

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.:

 • Čestný člen Českej hematologickej spoločnosti JEP
 • Člen The International Society of Hematology – councilor za SR (od r.1976)
 • Člen vedeckej rady Univerzity v Orane (od r.1980)
 • Člen European Hematology Association (od r.1997)
 • Člen predsedníctva Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders (od r.1980)
 • Člen The International Society on Thrombosis and Hemostasis (od r.1996)
 • Člen International Academy of Clinical and Applied Thrombosis and Hemostasis (od r.1988)
 • Člen ETRO (European Thrombosis Research Organisation) (od r.1985)
 • Člen American Diabetes Association (od r.1999)

 

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.:

 • Člen Danubian League against Thrombosis and Hemorrhagic Disorders (DLTH) (od r.1997)
 • Člen The International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) (od r.2009)
 • Člen ETRO (European Thrombosis Research Organisation) (od r.2007)

Členstvo v redakčných radách odborných a vedeckých časopisov:

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.:

 • Editor časopisu Vaskulárna medicína
 • Člen redakčnej rady odborného časopisu Hematológia a transfuziológia
 • Člen redakčnej rady odborného časopisu Laboratórna diagnostika

 

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.:

 • Člen redakčnej rady odborného časopisu Interná medicína (od r.2009)
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana (od r.2010)


Expertízna a reviewerská činnosť: 

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.:

 • Posudzovateľ Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), Reviewer v karentovaných zahraničných časopisoch: Thrombosis Research (TR), American Journal of Kidney Diseases, Medical Science Monitor (MSM), Clinical Applied Thrombosis/Hemostasis (CATH), Mini-Reviews in Biochemistry a v ďalších.

 

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.:

 • Reviewer v karentovaných zahraničných časopisoch: Turkish Journal of Hematology, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Cell Research.


Funkcie v rámci JLF UK a UNM Martin:

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.:

 • Člen Vedeckej rady JLF UK
 • Garant predmetu „Hematológia a transfuziológia“ v odbore Všeobecné lekárstvo na JLF UK
 • Člen štátnicovej skúšobnej komisie v odbore „Vnútorné choroby“ na JLF UK v slovenskom a anglickom jazyku
 • Garant a predseda skúšobnej komisie špecializačného študijného programu „Hematológia a transfuziológia“ na JLF UK
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore „Vnútorné choroby“ na JLF UK
 • Člen poradného zboru riaditeľa UNM

 

Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.:

 • Prodekan JLF UK pre doktorandské štúdium a špecializačné štúdium v zdravotníctve (2007-2011)
 • Spolugarant doktorandského študijného programu „7.1.4. Vnútorné choroby“ na JLF UK (2009-2015)
 • Školiteľ doktorandského štúdia v odbore „Vnútorné choroby“ na JLF UK
 • Spolugarant predmetu „Seminár k diplomovej práci 1,2,3“ v odbore Všeobecné lekárstvo na JLF UK
 • Predseda štátnicových skúšobných komisií predmetu „Obhajoba diplomovej práce“ v odbore Všeobecné lekárstvo na JLF UK v slovenskom aj anglickom jazyku
 • Člen štátnicovej skúšobnej komisie v odbore „Vnútorné choroby“ na JLF UK v slovenskom aj anglickom jazyku
 • Člen skúšobnej komisie a pedagogického zboru pre teoretickú časť špecializačného študijného programu „Hematológia a transfuziológia“ na JLF UK


Účasť v medzinárodných expertných procesoch:

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.:

 • Člen Hemophilia Forum (diskusné web forum expertov v problematike hemofílií), expert ŠUKL v EMA (European Medical Agency) pre imunopreparáty a prípravky z krvi a plazmy.