Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Hlavné zameranie

Nové možnosti diagnostiky a výskumu tzv. sticky platelet syndrome(syndrómu lepivých trombocytov) pomocou agregometrie, prietokovej cytometrie a molekulovej genetiky u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením, žilovým tromboembolizmom (VTE) a tehotenskými komplikáciami v slovenskej populácii.

Vypracovanie postupov Národného centra hemostázy a trombózy pre diagnostiku a liečbu trombofilných a krvácavých stavov.

Vypracovanie postupov Národného centra hemostázy a trombózy pre imunotolerančnú liečbu u pacientov s hemofíliou a prítomnosťou inhibítora.

Zmapovanie výskytu najvýznamnejších príčin trombofilných stavov (vrátane najčastejších mutácií koagulačných faktorov II a V) v slovenskej populácii s využitím týchto zistení v prevencii trombóz najmä u asymptomatických jedincov v záťažových situáciách (operácia, pôrod, šestonedelie).

Úspešné liečebné použitie rekombinantného aktivovaného faktora VIIa pri životohrozujúcom krvácaní u nehemofilických pacientov.

Diagnostika minimálnej reziduálnej leukémie pomocou prietokovej cytometrie u pacientov liečených chemoterapiou pre akútnu leukémiu a jej využitie v ďalšej liečbe u týchto pacientov.

Využitie autológnej transplantácie kmeňových buniek kostnej drene u pacientov s kritickou ischémiou dolných končatín.

Využitie nových prístrojov, získaných z projektu Dobudovanie centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II) – napr. trombelastometrie a agregometrie z plnej krvi na včasnú diagnostiku rizika tromboembólie, predčasnej straty plodu a peripartálneho krvácania u rizikových tehotných žien (najmä u žien so syndrómom lepivých doštičiek - SPS) v spolupráci s Gynekologicko-pôrodníckou klinikou JLF UK a UNM.