Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

SCOME - Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne

Zaoberá sa mimoškolským vzdelávaním študentov medicíny podľa ich potrieb, požiadaviek a záujmu. Organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na praktické zručnosti v medicíne ako takej, ale takisto zamerané na poznatky z iných odborov potrebných k lekárskej profesii. Úzko spolupracuje so Simulačným centrom. 

MedGames: je medzinárodná súťaž študentov lekárskych fakúlt zo Slovenska, ale aj z iných krajín Európskej únie. Jej hlavným cieľom je za pomoci najmodernejšej simulačnej technológie pripraviť medikov na výkon ich budúceho povolania. Úlohy sú formované ako kazuistiky, aby sa čo najviac podobali prípadom z praxe.

Kontakt: medgames@mkm-slomsa.com

Dr. House: Počas tohto seminára si účastníci spolu s lekárom pozrú jednu časť známeho seriálu a potom diskutujú o chybách v diferenciálnej diagnostike.  

Kurzy chirurgického šitia: Študenti majú možnosť zdokonaľovať sa v technikách chirurgického šitia aj mimo riadneho vyučovania. 

Venepunkcia: Ďalšia dôležitá praktická zručnosť, ktorú by mal ovládať každý lekár je odber krvi. A práve cieľom tohto kurzu je nácvik a zdokonaľovanie sa v odberoch.

Breaking the silence: Ako z názvu vyplýva, na tomto kurze “lámeme ticho”. S pomocou lektora sa učíme základy posunkovej reči aby sme boli schopný komunikovať aj s pacientmi s poruchami sluchu. 

Večer s osobnosťou: Na pôdu internátu je pozvaný zaujímavý hosť, zvyčajne pedagóg z fakulty alebo univerzitnej nemocnice. Moderátor  s ním vedie debatu a samozrejme je aj priestor na otázky z publika.  

Slovak-english evening: Na našej fakulte študuje aj veľa zahraničných študentov. Počas semestra sa organizujú spoločné večery, kedy máme šancu sa zbližovať, spoznávať, lámať jazykové bariéry a zabaviť sa.

Pub Quiz: Novinkou je kvízový večer. prebiehajúci priamo na internáte. Študenti súťažia v tímoch v kvíze, ktorý si pre nich pripravíme. 

Big brothers: Začiatkom akademického roka pridelíme každému prváckemu krúžku starších spolužiakov, ktorý im majú byť nápomocní počas začiatkov v škole a v meste. Ukážu a vysvetlia im čo a ako funguje.