Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2008

Platné

Príkaz dekana JLF UK č. 3/2008 o zapisovaní nových zamestnancov JLF UK do informačného systému SOFIA

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 6/2008 o dĺžke týždenného pracovného času zamestnancov JLF UK v Martine
Neplatný od 1. januára 2019
Príkaz dekana JLF UK č. 5/2008 o opatreniach na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných mimo praconého pomeru na JLF UK
Zrušený príkazom č. 4/2009 dňa 2. júla 2009
Príkaz dekana JLF UK č. 4/2008 o opatreniach na zabezpečenie kvality odborného rastu v publikačnej oblasti na JLF UK
Neplatný od 5. júna 2019

 

 

Príkaz dekana JLF UK č. 2/2008 o opatreniach na úseku autodopravy JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 28/2017 dňa 1. septembra 2017
Príkaz dekana JLF UK č. 1/2008 o pláne kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2008
Neplatný od 1. januára 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou