Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nečíslované vnútorné predpisy 2008

Neplatné

Štatút aprobačnej komisie JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2019 dňa 14. marca 2019
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom UK č. 14/2018 dňa 1. septembra 2018
Disciplinárny poriadok JLF UK v Martine pre študentov
Zrušený vnútorným predpisom č. 4/2016 dňa 21. marca 2016
Štipendijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 24/2012 dňa 17. decembra 2012
Študijný poriadok špecializačného štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine1. zmena VP dňa 1. 12. 20082. zmena VP dňa 9. 3. 2009 a 23. 3. 2009
Zrušený vnútorným predpisom č. 14/2011 dňa 19. septembra 2011
Rokovací poriadok VR JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 41/2013 dňa 12. decembra 2013
Ubytovací poriadok Vysokoškolského internátu pri Jesseniovej LF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 1/2011 dňa 24. januára 2011
Študijný poriadok JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2014 dňa 14. mája 2014