Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozhodnutia dekana 2008

Neplatné

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 17/2008 o zmene funkčnej štruktúry pedagogických zamestnancov Ústavu farmakológie JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 16/2008 o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2009/2010

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 15/2008 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2009/2010 - príloha Vnútorného predpisu UK č. 26/2008 Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v ak. r. 2009/2010, ktorý je upravený dodatkom č. 1 - Vnútorný predpis UK č. 3/2009

Neplatný od 1. septembra 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 14/2008 o bezplatných študijných programoch v externej forme realizovaných na JLF UK v akademickom roku 2009/2010

Neplatný od 1. septembra 2010, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 13/2008 o úprave počtu miest a štruktúry zamestnancov Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 12/2008 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2008/2009 (v eurách a v slovenských korunách) platné od 1. januára 2009

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 11/2008 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2008/2009 (v slovenských korunách a v eurách)

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 10/2008 o úhrade za špecializačné štúdium na JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 8/2010 dňa 13. septembra 2010

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 9/2008 o podmienkach prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo (spojeného 1. a 2. stupňa a ďalších študijných programov 1. a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2009/2010

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 8/2008 o rozdelení dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2008 na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek

Neplatný od 1. januára 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 7/2008 o vymedzení mimoškolskej činnosti študentov JLF UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK v akademickom roku 2008/2009

Neplatný od 1. septembra 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 6/2008 o zmene prílohy č. 2 a prílohy č. 3 k Rozhodnutiu dekana JLF UK č. 3/2008 o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2008

Neplatný od 1. januára 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 5/2008 o zmene počtu a štruktúry zamestnancov JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 4/2008 o podmienkach prijatia na štúdium magisterských študijných programov na JLF UK pre akademický rok 2008/2009

Neplatný od 1. septembra 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 3/2008 o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2008

Neplatný od 1. januára 2009, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 2/2008 o termínoch konania prijímacích skúšok na štúdium v študijných programoch na JLF UK na akademický rok 2008/2009

Neplatný od 1. septembra 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 1/2008 o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2008/2009

Neplatný od 1. septembra 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou