Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rozhodnutia dekana 2007

Neplatné

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 15/2007 o zmene názvu vybraných pracovísk JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 14/2007 o ospravedlnení neúčasti študentov na výučbe
Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2020 dňa 1. septembra 2020
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 13/2007 o zmene názvu Rádiodiagnostickej kliniky JLF UK a MFN
Zrušený vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 12/2007 o úprave počtu miest a štruktúry učiteľských a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 11/2007 o úprave počtu miest a štruktúry učiteľských zamestnancov JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 10/2007 o rozpočte výnosov a nákladov na rok 2007
Neplatný od 1. januára 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 9/2007 o podmienkach zaradenia do špecializačného štúdia na JLF UK v Martine
Neplatný od 1. januára 2019, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 8/2007 o úhrade za špecializačné štúdium na JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 10/2008 dňa 22. mája 2008
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 7/2007 o úprave počtu miest a štruktúry učiteľských a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 6/2007 o podmienkach prijatia na štúdium na JLF UK pre akademický rok 2008/2009
Neplatný od 1. septembra 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 5/2007 o uzatvorení pracovných pomerov na pracovných miestach vysokoškolských učiteľov so zamestnancami nad 65 rokov veku
Neplatný od 1. septembra 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 4/2007 o rozdelení dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2007 na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek
Neplatný od 1. januára 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 3/2007 o úprave počtu a štruktúry vedecko-výskumných zamestnancov a neučiteľských zamestnancov JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012
Rozhodnutie dekana JLF UK č. 2/2007 o postupe pri povoľovaní zahraničnej pracovnej cesty
Zrušený vnútorným predpisom č. 2/2014 dňa 13. januára 2014

Rozhodnutie dekana JLF UK č. 1/2007 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine v akademickom roku 2007/2008

Neplatný od 1. septembra 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou