Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2007

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 8/2007 o opatreniach na zabezpečenie podmienok ubytovania v ubytovacích zariadeniach JLF UK
Zrušený vnútorným prepisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Príkaz dekana JLF UK č. 7/2007 o zabezpečení výučby študentov študujúcich v jazyku anglickom a o dodržiavaní kvality výučby
Zrušený vnútorným prepisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Príkaz dekana JLF UK č. 6/2007 na vykonanie previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach JLF UK
Neplatný od 1. apríla 2008, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 5/2007 na vykonanie a zabezpečenie účasti zamestnancov JLF UK na školení z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Neplatný od 1. júla 2007, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 4/2007 na odstránenie nedostatkov zistených Najvyšším kontrolným úradom SR na Univerzite Komenského v Bratislave
Zrušený vnútorným prepisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Príkaz dekana JLF UK č. 3/2007 na odstránenie nedostatkov zistených správou finančnej kontroly
Zrušený vnútorným prepisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Príkaz dekana JLF UK č. 2/2007 k organizácii akademického roka a čerpaniu prázdnin študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania - doktorandský študijný program v dennej forme
Neplatný od 15. februára 2018, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Príkaz dekana JLF UK č. 1/2007 na zabezpečenie prípravy tém na diplomové práce pre študijný program všeobecné lekárstvo
Neplatný od 1. novembra 2007, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou