Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Smernice 2007

Neplatné

Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách

Zrušená vnútorným predpisom č. 17/2011 dňa 3. októbra 2011

Smernica na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy

Zrušená vnútorným predpisom č. 38/2017 dňa 4. októbra 2017

Smernica o používaní grafických symbolov
Zrušená vnútorným predpisom č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023