Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

porota

Zloženie poroty na XXX. Študetskej vedeckej konferencií

Sekcia teoretických a predklinických disciplín

doc. Mgr. Martin Modriansky, PhD. (Ústav lekárske chémie a biochémie, LF UP Olomouc) - predseda poroty

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.

prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.

doc. RNDr. P. Račay, PhD.

Ing. R. Kirschnerová - moderátor

 

Sekcia internistických disciplín

doc. MUDr. Jiri Nečas, CSc. (Ústav fyziológie, LF UP Olomouc) - predseda poroty

prof. MUDr. J. Buchanec, DrSc.

doc. MUDr. E. Kurča, PhD., mim.prof.

doc. MUDr. M. Belicová, PhD.

MUDr. V. Kerná - moderátor

 

Sekcia chirurgických disciplín

doc. Mgr. Martin Modriansky, PhD. (Ústav lekárske chémie a biochémie, LF UP Olomouc) - predseda poroty

doc. MUDr. J. Ľupták, PhD.

MUDr. L. Šutiak, CSc.

MUDr. B. Kolarovszki, PhD.

MUDr. K. Biskupská Boďová - moderátor

 

Sekcia ošetrovateľská:

doc. PhDr. Gabriela Vorosova, PhD. (Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) - predseda poroty

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Mgr. Ivan Farský - moderátor

 

Sekcia nelekárskych študijných programov

doc. Mgr. M. Bašková, PhD. - predseda poroty

Mgr. S. Kelčíková, PhD.

doc. Ing. A. Dostál, PhD.

PaedDr. A. Krajčovič - moderátor

 

Zloženie poroty môže byť korikovane vzhľadom k zaneprázdnenosti jednotlivých členov.