Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Zásady rigorózneho koanania na JLF UK upravuje Vnútorný predpis 15/2019

Prihláška na rigoróznu skúšku

 

Zoznam študijných programov, v ktorých má JLF UK priznané právo realizovať rigorózne konanie:

- ošetrovateľstvo

- pôrodná asistencia

- verejné zdravotníctvo

 

Ďalšie informácie o rigoróznom konaní

poskytne Jana Lettrichová- študijné oddelenie JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel.: 043/2633 124, mail: jana.lettrichova@uniba.sk