Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

Odborný garant programu:

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Neonatologická klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2, 036 01 Martin

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>

č. tel. : 043/42 03 130

 

<output>č. tel. :   043/2633 456</output>


Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok

 

náplň špecializačného študijného programu

úhrada za špecializačné štúdium

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na dĺžku špecializačného štúdia sú povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v roku (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, aby bolo možné naplniť všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.