Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Odborný garant programu:

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

ivan.farsky@uniba.sk
č. tel. :   043/4906 730


Študijný program pre sestry zaradené do špecializačného štúdia do 31. 03. 2022

Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok a 6 mesiacov

náplň špecializačného študijného programu

 

Študijný program pre sestry zaradené do špecializačného štúdia od 15. 02. 2023

Dĺžka trvania študijného programu: 1 rok

náplň špecializačného študijného programu

 

 

Úhrada za špecializačné štúdium

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 

Žiadosti posielajte na adresu:

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP
Malá Hora  4A
dekanát JLF UK
036 01  Martin

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na dĺžku špecializačného štúdia sú povinné vzdelávacie aktivity realizované blokovou výučbou len jedenkrát v roku (viď kalendár vzdelávacích aktivít). Preto odporúčame žiadosti o zaradenie podávať najneskôr do 30. augusta príslušného kalendárneho roka, aby bolo možné naplniť všetky kritériá pre postup ku špecializačnej skúške v čo najkratšom čase.