Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výstupy

Centrum sa orientuje na tri dominantné oblasti respirologického výskumu:

 

1. ALERGIA, ALERGICKÉ OCHORENIA A ICH VZŤAH K OCHORENIAM DÝCHACIEHO SYSTÉMU

2. INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ V PNEUMOLÓGIÍ A RESPIROLÓGIÍ

3. CENTRÁLNA REGULÁCIA DÝCHANIA


Koncovým výstupom tejto aktivity bude:

-          rekonštrukcia oddelenia intenzívnej starostlivosti na Klinike detí a dorastu UNM, vytvorenie vysokošpecializovaného            pracoviska klinickej respirológie

-          modernizácia pracovísk pre klinický a respirologický výskum

-          modernizácia laboratórneho vybavenia  pracovísk

 

K realizácii klinickej časti výskumu boli z prostiedkov NFP obstarané nižšie uvedené zariadenia. Z technických príčin, a to z dôvodu predlženej doby rekonštrukcie samotného oddelenia nie je možné prezentovať ich využitie v klinickej praxi. 

Vysokošpecializované výskumné pracovisko klinickej respirológie

Na dosiahnutie vysokej úrovne klinického výskumu v oblasti detskej respirológie je nevyhnutné vytvorenie špecializovaného klinicko-laboratórneho pracoviska spĺňajúceho najmodernejšie technicko-bezpečnostné požiadavky. Základom tohto pracoviska je 7 vysokošpecializovaných lôžok zabezpečujúcich štandardnú i intenzívnu starostlivosť o detských pacientov všetkých vekových kategórií, ktoré sú vybavené komplexnou monitorovaciou technikou so závesným systémom Ponta. Súčasťou pracoviska je i vysokošpecializovaná fototerapeutická jednotka Babytherm 8010, ktorá zabezpečuje najmodernejšiu intenzívnu starostlivosť o najmenších detských pacientov.

Komplexný monitorovací a závesný systém Ponta

                         Nosníkový stropný stativ Ponta zlepšuje pracovné prostredie, zabezpečuje priamy prístup k pacientovi a prípojkám elektrickej energie, vzduchotechnike a rozvodom informačných technológii. Koncepcia Ponta umožňuje kombinovať vysoko variabilné a flexibilné komponenty. Ide o stropný systém tvorený radou rôznych nosníkov a pracovných staníc so stojanmi, tyčami, hlavicami a stĺpmi, ktoré umožňuje rozmiestenie prístrojov techniky individuálne pre každého pacienta a zdravotnícky personál. Rovnako umožňujú ľahko a rýchlo modifikovať pracovný priestor a prispôsobovať ho aktuálne sa meniacim nárokom pracoviska. Integrované osvetlenie dáva možnosť si vybrať z rôznych systémov osvetlenia – priame i nepriame pracovné svetlo, nočné a pacientske osvetlenie a tým zvyšuje pohodlie pacienta a využitie pracoviska. V neposlednom rade uzavretý systém, ktorý Ponta poskytuje, bráni hromadeniu nečistôt a podporuje jednoduché čistenie. Súčasťou závesného systému Ponta je aj moderný komplexný monitorovací systém poskytujúci sledovanie respiračných, kardiovaskulárnych a metabolických funkcií a infúzna technika nevyhnutná na zabezpečenie intenzívnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov.  

 

                                     

                                                                    

 

 Fototerapeutická jednotka Babytherm 8010

 Fototerapeutická jednotka Babytherm 8010 predstavuje najmodernejšie štandardy v otvorenej starostlivosti o novorodencov a mladšie dojčatá v intenzívnej starosltivosti. Zabezpečuje stabilizované teplotné prostredie termolabilných pacientov, ľahký prístup z 3 strán a flexibilné usporiadanie pracovného priestoru. Babytherm je detský výhrevný systém pre intenzívnu starostlivosť, označovaný ako terapeutické zariadenie poskytujúce teplo nedonoseným a problémovým novorodencom. Súčasťou je aj fototerapeutická jednotka potrebná na liečbu hyperbilirubinémie u novorodencov a dojčiat za súčasného kontinuálneho monitorovania vitálnych funkcií pacienta.

 

                                                           

  

Defibrilátor ZOLL R Series ALS

 Najmodernejší defibrilátor ZOLL R Series ALS predstavuje nevyhnutnú výbavu vysokošpecializovaného pracoviska pre klinický výskum so zameraním na respiračný systém, ktorá spĺňa kompletné požiadavky rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie detských pacientov všetkých vekových kategórii. Neoddeliteľnou súčasťou defibrilátora je výstup dennej kalibrácie a kontinuálne zaznamenávanie všetkých udalostí počas použitia prístroja.

 

                                                            

 

 Ph – metrické sondy

Gastroezofagový reflux (GER) predstavuje spontánny epizodický návrat kyslého žaludočného, zriedkavejšie alkalického duodenogastrického obsahu do pažeráka. Refluxová choroba (GERD) je stav, kedy reflux spôsobuje klinické, zdravotný komfort narušujúce symptómy, ktoré môžu byť celkové (neprospievanie, zvýšená dráždivosť, poruchy spánku), respiračné (apnoe, chronický kašeľ, bronchospazmus, recidivujúce pneumonie), gastrointestinálne (ezofagitída, hemateméza) a neurologické (Sandiferov sy). Predĺžené (24 hodinové) monitorovanie pH distálneho pažeráka je považované za „zlatý“ štandard pre diagnostiku patologického gastroezofagového refluxu, má najvyššiu špecifitu a senzitivitu v porovnaní s inými vyšetrovacími metódami. Tento gastroezofagový reflux sa detekuje pH metrickým prístrojom ku ktorému sú potrebné pH metrické sondy, kt. majú v sebe zabudované čidlá na meranie variácií intraezofagového pH a sú vzdialené od seba 5, 10 alebo 15 cm, pričom dolný kanál sa zavádza 2-5 cm nad dolný pažerákový zvierač (LES), ev. sa umiestňuje v bode rovnajúcom sa 87% - tám vzdialenosti nos - dolný  ezofagový sfinkter, kt. sa vypočíta podľa Strobelovej rovnice: DP = 6,7 + (0,226 * výška v cm) – pri zavedení cez ústa, DP = 5 + (0,252 * výška v cm) – pri zavedení cez nos. Pred zavedením sa pomocou kalibračných roztokov pH sondy kalibrujú na pH 1 a 7. Výstupom je analýza vo forme grafického pH záznamu

 

                                                              

 

 

 

 Argón plazma koagulácia (APC)

 Argón plazma koagulácia je endoskopická elektrokoagulačná metóda uplatňujúca sa v liečbe viacerých ochorení gastrointestinálneho traktu. Oproti iným používaným metodikám má viaceré výhody. Patrí medzi bezkontaktné termálne techniky, pri ktorej sa požitím monopolárnej wolframovej elektródy ionizuje argónový plyn, ktorý s cieľovým biologickým tkanivom vytvára argón-plazmový oblúk (tzv. argon jet), pričom na cieľovom tkanive pozorujeme okamžitú koaguláciu, desikáciu, resp. deštrukciu. Hĺbka koagulácie je samolimitujúca, čo významne znižuje riziko perforácie črevnej steny. V porovnaní s laserom umožňuje okrem axiálneho aj tangenciálne a laterálne pôsobenie, čo uľahčuje lokálnu liečbu aj na ťažšie prístupných miestach. Vzhľadom k tomu, že pri vyšetrení nedochádza ku karbonizácii, zlepšuje sa vizualizácia. Významným benefitom je aj jednoduchšia prevádzka prístroja a bezpečnosť jeho používania. 

 Indikácie použitia APC môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako hemostatické a ablatívne. APC sa úspešne používa v manažmente vaskulárnych lézií, radiačnej enteropatie a proktitídy, liečbe krvácajúcich ulcerácií a varixov. Využíva sa tiež pri ablácii adenomatóznych polypov, malígnych tumorov a dysplastickej sliznice. Vzhľadom k tomu, že s uvedenými ochoreniami sa stretávame skôr v dospelej populácii, poznatky o použití v detskom veku sú zatiaľ limitované. Aktuálne štúdie však naznačujú, že použitie APC je efektívne a bezpečné aj v pediatrickej praxi. Zariadenie slúži na zabezpečenie kontroly krvácania pacienta v štúdii počas endoskopického výkonu.

 Hi Line systém (Pentax)

 Hi Line systém je nový, moderný endoskopický prístroj s vysokým rozlíšením. Zlepšuje vizualizáciu cievnej architektoniky, drobných patologických lézií, ale aj zdokonaľuje chromoendoskopické hodnotenie slizničných nálezov u pacientov s ochoreniami gastrointestinálneho traktu. 

 

                                                                   

 

                  

 Operačná lampa (Ústav farmakológie JLF UK)

 Operačná lampa je súčasťou vybavenia jedného z laboratórií na pracovisku. Zabezpečuje kvalitné osvetlenie, ktoré je nevyhnutné pri realizovaní experimentov na drobných laboratórnych zvieratách ako aj pri odbere biologického materiálu a príprave vzoriek na ďalšie vyšetrenia.

                                                                   

                                                                

 

                  

 Software na snímanie a simuláciu experimentov (Ústav farmakológie JLF UK)

 Zakúpený bol softvér na simuláciu experimentov týkajúci sa kardiovaskulárnych parametrov (Biosoft CardioLab). Jeho využitie pri príprave experimentov ako aj pri zvyšovaní odborných vedomostí doktorandov a študentov v rámci ŠVOČ bude v tom, že bez nevyhnutnosti použiť laboratórne zvieratá je možné ilustrovať a demonštrovať pôsobenie rôznych liečiv na kardiovaskulárny systém a nepriamo aj na respiračný systém. Okrem priaznivých účinkov je možné sledovať aj nežiaduce účinky. Druhý softvér zakúpený v tejto súvislosti bol Origin 8.5 umožňujúci spracovanie zaznamenaných údajov a uľahčuje ich štatistické spracovanie a najmä následnú prezentáciu. Po ich inštalácii na počítačoch budú môcť všetci pracovníci ústavu využívať dostupnosť najaktuálnejších štatistických testov a tým zvýšiť validitu výsledkov ako aj úroveň ich prezentácie, čo uľahčí ich publikovateľnosť v renomovaných (najmä zahraničných) periodikách.

 

 HPLC  (Ústav farmakológie JLF UK)

 Kvapalinový chromatograf UFLC Shimadzu LC-20AD s diódovým detektorom SPD-M20A a refrakčným detektorom RID-10A, so softvérom LCsolutions verzia 1.25 poskytujúcim priebežnú (real time) analýzu ako aj následnú (post run) analýzu – umožňuje kvalitatívne a kvantitatívne analýzy biologických a iných vzoriek. Využíva sa na stanovovanie polysachardiov, metylxantínov, polyfenolov a hormónov v biologických tekutinách so zameraním na sledovanie farmakokinetiky liečiv, ich biologickej dostupnosti ako aj sledovanie ich metabolických ciest. Jeho prednosťou je schopnosť udržiavať štandardný prietok pri automatickej úprave tlakových pomerov v systéme. Jeho využitie na našom pracovisku je po zaškolení okamžité a v najbližšom polroku plánujeme spustiť pilotné vyšetrovania vzoriek s cieľom detekcie metylxantínov (teofylínu), niektorých hormónov (kortizol, dexametazón) a selektívnych inhibítorov fosfodiesteráz (roflumilast, tadalafil).

V ďalšom rade HPLC prístroj využíva pri diagnostike potravinovej alergie, a tým aj alergie na bielkoviny kravského mlieka, ktorá predstavuje stále problematickú otázku. Napriek pokrokom v oblasti laboratórnej medicíny, novým klinickým vyšetrovacím metódam, modifikáciám kožných či záťažových testov a množiacim sa publikáciám zaoberajúcimi sa touto problematikou, stále nemáme k dispozícii dostatočne reprodukovateľný a výpovedný laboratórny či klinický test, ktorý by dokázal potravinovú alergiu u daného dieťaťa definitívne potvrdiť alebo vyvrátiť. Expozičné testy predstavujú aj určité riziko, že záťaž testovaným alergénom môže vyvolať závažnú život ohrozujúcu alergickú reakciu. Preto sa neustále  hľadajú nové diagnostické postupy. V súčasnosti sa v diagnostike non IgE alergických reakcií okrem epikutánnych atopických patch testov využíva aj nešpecifické  vyšetrenie črevnej permeability,  laktulózo-manitolovým testom.

Stanovenie laktulózy a manitolu  v moči sa realizuje modifikovanou metódou kvapalinovej chromatografie HPLC podľa Delahunty T. a D´Amboise, k čomu je potrebný HPLC prístroj. Zvýšená permeabilita iba poukazuje na postihnutie tenkého čreva a navyše v kombinácií s expozičným testom  na bielkovinu kravského mlieka je vhodnou metódou v diagnostike alergie na bielkovinu kravského mlieka.

V poslednom čase sa neustále objavujú práce, ktoré kladú dôraz na negatívny vplyv toxických látok v požívatinách na zdravie jedinca. Najzávažnejšia je skutočnosť, že  už materské mlieko môže byť do istej miery kontaminované istými druhmi toxických látok. Nekvalitná strava dojčiacej matky tak môže ovplyvniť zdravie jedinca. Zo širokého spektra kontaminujúcich látok, sa pozornosť venuje plesniam, ako jedným z vysokotoxických látok, z nich v popredí záujmu je dominantný mykotoxín- Ochratoxín A. V mnohých štúdiach je opisovaný jeho nefrotoxický, genotoxický ale aj imunotoxický a imunosupresívny účinok. Inhibuje proliferáciu periférnych lymfocytov Ta B, narúša tvorbu IL-2 a potláča tvorbu interferónu. Jeho imunosupresívny účinok, tak môže ovplyvniť stav a vývoj  imunitného systému jedinca. Stanovenie  imunotoxického a imunosupresívneho  ochratoxinu A  v materskom mlieku a jeho metabolitu s podobnými účinkami sa realizuje chromatografickou metódou pomocou HPLC prístroja.

                                                               

 

                                                                                  

                     

Kontinuálny glukometer Guardian Real Time

 Princíp kontinuálneho glukometra Guardian Real Time je založený na kontinuálnom snímaní glukózy v intersticiálnej tekutine. Prístroj sa skladá zo senzora, vysielača, monitora a programu na vyhodnotenie dát. Senzor sa zavádza do podkožia pomocou zavádzača, najčastejšie v oblasti brucha, u menších detí často využívame gluteálnu oblasť. Senzor je sterilný a má tvar tenkého nylonového vlákna. Najnovší Enlite senzor má hrúbku 22G, po odstránení zavádzača zostáva v podkoží vlákno kratšie ako 1 cm. Dôležitou súčasťou je enzým glukózooxidáza, prístroj pracuje na elektrochemickom princípe, hodnoty glukózy v intersticiálnej tekutine sú premieňané na elektrický prúd. Túto informáciu zaznamenáva a spriemeruje monitor každých 5 minút, celkovo 288 hodnôt glykémie za 24 hodín. Životnosť senzora je daná spotrebovaním enzýmu, výrobca garantuje 3-6 dňové meranie podľa typu senzora. Vysielač Minilink je na rozdiel od predchádzajúceho typu priamo napojený na senzor (bezdrôtové spojenie), je menší, praktickejší, vodeodolný. Vysielač s monitorom komunikuje rádiofrekvenčne. Zmena umožňuje väčšiu flexibilitu nosenia monitora, prípadne dovoľuje odložiť monitor do vzdialenosti 1-2 metre od pacienta. Monitor zaznamenáva priemerné hodnoty glukózy v intersticiálnej tekutine v rozpätí od 2,2-22,2 mmol/l. Najnovší monitor má tvar inzulínovej pumpy. Zobrazuje číselne hodnotu  aktuálnej glukózy v interstíciu ako aj posledné hodnoty glukózy (3-24 hodín) vo forme časovej krivky, pomocou šípky znázorňuje aktuálnu rýchlosť vzostupu či poklesu intersticiálnej glukózy. Vďaka nastaviteľným zvukovým alarmom účinne predchádza hypoglykémiám a hyperglykémiám. Opakované alarmovanie pretrváva, pokiaľ hodnota glukózy nezačne stúpať pri hypoglykémii a naopak, klesať pri hyperglykémii. Hodnota intersticiálnej glukózy, pri ktorej sa spustí alarm, je voliteľná.  Pokiaľ nedochádza k rýchlym a prudkým zmenám glykémie, rozdiel medzi intersticiálnou glukózou a glykémiou je minimálny. Výraznejšie kolísanie glykémií vedie k rozdielu, udáva sa cca 10 minútové opozďovanie hodnoty intersticiálnej glukózy za hodnotou kapilárnej glykémie. Kôli presnosti merania je nevyhnutná kalibrácia prístroja minimálne 2-3 x denne hodnotami glykémií z kapilárnej krvi (glukometer, laboratórium). Okrem toho si pacient zaznamenáva podanie inzulínu, príjem jedla, pohyb a stresové situácie.  Zároveň si vedie podrobný denný záznam o dávke inzulínu, množstve prijatých sacharidov a intenzite pohybovej záťaže. Podrobné zaznamenávanie okolností (jedlo, pohyb,..), ovplyvňujúcich hodnotu glykémie, je dôležité pre následnú analýzu nameraných dát. Systém je možné rozšíriť o infúzny set k inzulínovej pumpe a používať kombinovane nielen na meranie glykémií, ale aj na aplikáciu inzulínu – Paradigm Real Time Systém. Najdôležitejšou časťou systému je PC program (najnovšie iPro3), ktorý umožňuje prehľadnú interpretáciu nameraných hodnôt. Prenos informácií z monitora do PC umožňuje komunikačná stanica pomocou USB portu. Program vytvára zo získaných glykémií časové krivky. Z krivky môžeme spätne zistiť glykémiu v určitom čase, môžeme vyhodnotiť amplitúdu a trvanie hypoglykemickej alebo hyperglykemickej epizódy. Vďaka podrobným záznamom sme schopní zistiť vplyv inzulínu, stresu, pohybových aktivít ako aj vplyv určitého typu jedla na priebeh glykemickej krivky. Okrem časovej glykemickej krivky program spracováva údaje vo forme tabuliek a kruhových grafov. Vyhodnocuje najnižšiu a najvyššiu hodnotu intersticiálnej glukózy počas jednotlivých dní a celkového merania, trvanie a príčiny hypoglykemických a hyperglykemických epizód  formou stĺpcových a kruhových výsekových grafov. Prenos niekoľkodňového merania glukózy do jedného grafu prispieva k posúdeniu glykemických trendov. Celkové zhodnotenie monitoringu podstatne uľahčuje rozdelenie glykemických kriviek do 4 denných periód: nočná a 3 postprandiálne periódy.

 

                                                                                           

                                                                      

                                      

                       

 USG HITACHI PREIRUS

           Celotelový  59 000  kanálový stacionárny farebný diagnostický ultrazvukový prístroj HITACHI PREIRUS je plne digitálny systém najvyššej kategórie. Jedná sa o novú technológiu vyrábanú od 03/2009, vybavenú novým softvérom 03/2010.  Všetky sondy sú  elektronické, širokopásmové, multifrekvenčné, 192 a 256 elementové vyrobené technológiou HighDensityBroadBandTransducer s hĺbkou penetrácie do 36 cm. Sonda je delená nie tak ako doteraz na dve – blízke a vzdialené pole, ale na tri – blízke, stredné a vzdialené pole. Prenáša sa samostatne blízke pole, stredné pole a vzdialené pole, pričom ich hranice sa viditeľne prelínajú do stratena. Doteraz viditeľná hranica medzi blízkym a vzdialeným poľom zanikla. Obraz je rovnako čitateľný v celej hĺbke a nedochádza k strate signálu s narastajúcou hĺbkou poľa. Tento efekt je viditeľný v priamom porovnaní so sondami multielementovej generácie. Doterajšia líniová stavba obrazu je nahradená stavbou obrazu z jednotlivých pixlov LCD monitora. Túto technológiu umožňuje nová extrémne rýchla počítačová sústava ultrazvuku. Obraz nie je taký plastický ako doteraz a lepšie popisuje realitu tkaniva a ohraničenia orgánov v celej hĺbke poľa bez zmeny pomeru signál/šum. Tento efekt je viditeľný v priamom porovnaní s obrazmi s líniovou tvorbou.  Celotelový stacionárny farebný diagnostický ultrazvukový prístroj HITACHI PREIRUS je plnodigitálny systém. Je to moderný výrobok vo svete ultrazvukov, predstavený verejnosti v marci 2009 na európskom rádiologickom kongrese vo Viedni. Je charakteristický najnovšou architektúrou, minimalizáciou vonkajších rozmerov, špičkovým B-módom, M-módom, farebným dopplerom, CFA, CFA s rozlíšením smeru, PW dopplerom a CW dopplerom. Zobrazenie všetkých módov môže byť kombinované. Celotelový stacionárny farebný diagnostický ultrazvukový prístroj HITACHI PREIRUS  je postavený softvérovo na platforme WINDOWS NT. Zdokonalené najnovšie digitálne technológie zaisťujú vynikajúce zobrazenie. Digitálna archivácia a správa dát je jednoduchá vďaka digitálnej architektúre WINDOWS. Správa dát je možná pomocou diskovej jednotky, MOD, HOD. Prístroj HITACHI PREIRUS  po rozšírení hardvéru a softvéru kedykoľvek v budúcnosti podporuje rozličné metódy komunikácie včítane lokálnych sietí a HIS / RIS. Umožňuje pracovať, ukladať a tlačiť v sieti DICOM. Jeho vylepšené dTHIdynamicTissueHarmonicImaging  zdokonaľuje priestorové a kontrastné zobrazenie. HITACHI vyrába  na ponúkaný sonograf 45 typov sond (všetky elektronické, konvexné, lineárne, finger tip, phasearray, biplanárne, endoskopické, s riadeným powerdopplerom, širokopásmové, multifrekvenčné) a 11 typov bioptických nástavcov. Všetky Hitachi sonografy a sondy majú spoločné rovnaké  konektory a sú zameniteľne prepojiteľné medzi sebou bez ohľadu na typovú radu a triedu. Sondy HITACHI sú všetky elektronické, širokopásmové, multifrekvenčné. Kryštál je zložený z 192 alebo 256 elementov, každý element prenáša signál samostatne, sonda prenáša signál 192 alebo 256 koaxiálnymi vláknami, čo zabezpečuje vysokú kvalitu obrazu.

 

Programy:

 Kompletné vyšetrenia a súbor meraní, kalkulácií, reportov a intervenčných výkonov pre všeobecnú rádiológiu:

 -brušné, pôrodnícke a gynekologické, cerebrovaskulárne, periférne cievy, endokavitálne, malé časti, neonatálne vyšetrenie mozgu, pediatrické brušné, transkraniálne, ortopedické, urologické, kardiologické

 

                                                                       

                                                                                           

 

Ventilačná technika (Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny)

predstavuje dva servoventilátory najvyššej kvality, každý však s inými prednosťami v závislosti od toho či sa jedná o výskum ventilačnej techniky u malých detí alebo dospelých. NAVA systém je nový spôsob regulácie (riadenia) ventilácie umožňujúci zároveň štúdium regulácie dýchania.