Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publicita projektu

Publicita projektu :

Priebežné výstupy a výsledky projektu sú propagované v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu prostredníctvom nasledovných aktivít:

  • označenie priestorov a majetku – v rámci jednotlivých aktivít sú jednotlivé pracoviská kde došlo k modernizácii prostredníctvom obstarania prístrojového a laboratórneho vybavenia  označené znakmi a logom realizácie projektu.
  • informačné a propagačné materiály – sú určené primárne všetkým zamestnancom UK. Prostredníctvom aktivity informujeme jednotlivé cieľové skupiny o aktuálnom stave projektu. Časť informačných materiálov je určená aj na propagáciu voči širokej verejnosti v rámci regiónu.
  • mediálne výstupy – sú realizované prostredníctvom vlastnej webovej stránky a portálov venovaných  štrukturálnym fondom. Sú určené bez ohľadu na regionálne hranice, pretože budú uverejňované celoplošne dostupným spôsobom.

 

Publikácie podporené z projektu CEKR II.

 

 

 

 

 

Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)

                                                Center of Experimental and  Cinical Respirology (CEKR II)            

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             

 

 

                         „Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zdrojov EU“

                         „We supported the research activities in Slovakia/Project is co-financed from EU sources“