Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt

Všeobecné informácie o projekte

  

Názov Projektu

Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)

Kód ITMS

26220120034

Operačný program

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Začatie projektu:         

08/01/2010

Ukončenie projektu:    

30/06/2012

Miesta realizácie:        

Kollárova 2, Martin; Malá Hora 4, Martin; Malá Hora 5, Martin; Sklabinská 26, Martin, Martin; Univerzitná 1, Žilina

Celkové oprávnené výdavky

2 747 099,11 EUR

Výška NFP

2 609 744,16 EUR

 

 

Cieľ a aktivity projektu

Cieľ projektu          

Zvýšenie možností a kvality výskumu, vývoja a vzdelávania dobudovaním CEKR a jeho postupnou integráciou do európskeho výskumného priestoru

Špecifický cieľ projektu

Príprava pracovísk CEKR na intenzívne riešenie prioritných oblastí výskumu a vývoja v súčasnej respirológii                                                                                                                                  

Zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania v CEKR na národnej a medzinárodnej úrovni

Hlavné aktivity

1.1 Modernizácia pracovísk pre klinický respirologický výskum

1.2 Modernizácia laboratórneho vybavenia pracovísk pre experimentálny respirologický výskum

2.1 Zvýšenie kvality a intenzity medzinárodnej spolupráce CEKR

2.2 Zvýšenie atraktivity výskumu, pre/postgraduálneho štúdia v CEKR