Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

APVV projekty

Agentúra na Podporu Vedy a Výskumu

bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

http://www.apvv.sk

APVV-0224-2012: Modulácia a detekcia vnútornej apoptotickej dráhy nádorových buniek za účelom zvrátenia chemorezistencie

Názov projektu:

Modulácia a detekcia vnútornej apoptotickej dráhy nádorových buniek za účelom zvrátenia chemorezistencie

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef HATOK, PhD.

Riešiteľský kolektív: doc. Mgr. Eva BABUŠÍKOVÁ, PhD.; MUDr. Tomáš BALHÁREK, PhD.; RNDr. Eva BLAHOVCOVÁ, PhD.; RNDr. Veronika ČAPLÁKOVÁ; MUDr. Edward HUĽO, PhD.; Mgr. Katarína JURKOVÁ; doc. MUDr. Branislav KOLAROVSZKI, PhD.; MUDr. Erik KÚDELA, PhD.; RNDr. Lucia LICHARDUSOVÁ, PhD.; Mgr. Radovan MURÍN, PhD.; MUDr. Romana RICHTEROVÁ, PhD.; doc. MUDr. Štefan SIVÁK, PhD.; Ing. Miroslava ŠARLINOVÁ, PhD.; Ing. Andrea ŠTEFÁNIKOVÁ, PhD.; MVDr. Marta VIĽČKOVÁ; prof. MUDr. Jozef VIŠŇOVSKÝ, CSc.; prof. MUDr. Pavol ŽÚBOR, DrSC.

Doba riešenia: 01.10.2013 - 30.09.2017

Anotácia projektu:

Zhubné nádorové choroby predstavujú aj napriek pokrokom v biologickej liečbe najčastejšiu príčinu úmrtí u mužov a žien na celom svete, vrátane Slovenska. Hlavným dôvodom obmedzujúcim efektivitu chemoterapie je rezistencia nádorových buniek na cytostatiká. Jedným z faktorov ovplyvňujúcich citlivosť na chemoterapiu je zlyhanie niektorej časti apoptotickej kaskády, čo spôsobuje nekontrolovateľné malígne bujnenie. Tento projekt je zameraný na určenie profilu bielkovín vnútornej apoptotickej dráhy na vzorkách ľudských zhubných nádorov endometria, hrubého čreva a mozgu v porovnaní s benígnymi. Navyše sa bude účinok inhibítorov bielkovín Bcl-2 rodiny sledovať na vybraných bunkových líniách, čím sa prispeje k pochopeniu mechanizmu apoptózy. Vývoj algoritmov výberu vhodného cytostatika na podklade molekulových markerov však vyžaduje podrobný rozbor a korelačnú analýzu heterogénneho a veľkého súboru vzoriek od onkologických pacientov. Na tento účel sa využijú biochemické, histologické, molekulové a genetické metódy realizované najmodernejšou technikou na našej fakulte. Stanovený cieľ je možné dosiahnuť iba úzkou spoluprácou klinických pracovníkov a pracovníkov v oblasti základného biomedicínskeho výskumu ako aj odborníkov v oblasti bioinformatiky. Uvedený zámer v tomto projekte predstavuje v súčasnosti veľkú výzvu translačnej medicíny s cieľom individualizovaného prístupu k pacientovi a liečby šitej na mieru.

Publikačné výstupy:  ...priebežne aktualizované...

Organizované podujatia:

1. Konferencia 2.-4.6.2017 = "nádorové bunky a mechanizmy vzniku rezistencie"

2. Vedecký kurz 15.-17.2017 = "súčasné metódy molekulárnej medicíny pri špecifikácií metabolických procesov nádorových buniek"

APVV-14-0088: Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach.

Názov projektu:

Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach.

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Riešiteľský kolektív

Finančný objem na celú dobu riešenia: 133 534 Eur

Doba riešenia: 01.10.2013 - 30.09.2017

Anotácia projektu:

Publikačné výstupy:

Organizované podujatia:

APVV-15-0107: Úloha vitamínu D a ďalších markerov vo vzťahu kpriebehu sclerosis multiplex.

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

APVV-16-0033: Úloha vnútrobunkových organel a ich interakcií v procese syntézy, modifikácii a degradácii bielkovín vo vzťahu k ischémiou indukovanej oneskorenej smrti neurónov

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

SK-KR-18-0001: Nanočastice podobné mitochondriám choroby a ďalších degeneratívnych ochorení

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

APVV 18-0088: Komplexná molekulová charakterizácia heterogenity a signalizácie gliálnych buniek v procese tumorigenézy

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Doba riešenia: 1/7/2019 - 30/6/2023

Finančný objem za celú dobu riešenia: 250 000 Eur