Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Požiadavky na dizertačnú skúšku z lekárskej biochémie

Ústav lekárskej biochémie

 

Požiadavky na dizertačnú skúšku z lekárskej biochémie 

INTERNÉ POŽIADAVKY NA SKÚŠKU Z LEK. BIOCHÉMIE – PhD ŠTÚDIUM

 

BUNKA A SUBCELULÁRNA LOKALIZÁCIA BIOCHEMICKÝCH PROCESOV, štruktúra a markery subcel. organel, úloha v metabolizme a prežívaní bunky, základné rozdiely v štruktúre, funkcii buniek tkanív (pečeň, srdce, CNS, krv a malígne bunky)

ŠTRUKTÚRA BIOLOGICKÝCH MEMBRÁN Lipidové a bielkovinové zložky membrán, periférne a integrálne bielkoviny. Fluidita membrány, pohyb bielkovín. Umelé membrány. Štrukturálne zmeny membrán za patologických podmienok.

MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT Pasívny a aktívny transport látok – uľahčená difúzia, kanály, transportné ATPázy. Transport polárnych a nepolárnych látok, plynov a liečiv. Transepiteliálny transport, exocytóza, endocytóza, g-glutamyltransferázový systém prenosu aminokyselín

ENZÝMY Kinetika enzýmových reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť enzýmových reakcií, inhibícia enzýmov. Enzýmová aktivita. Mechanizmus enzýmovej katalýzy, špecificita enzýmov, izoenzýmy. Regulácia na úrovni enzýmov – mechanizmy krátkodobej a dlhodobej kontroly enzýmovej aktivity. Allosterické enzýmy. Klasifikácia enzýmov

Enzymológia enzýmy v diferenciálnej klinickej diagnostike, význam vyšetrenia izoenzýmov pre diagnostiku, porovnanie funkcií oxidoredukčných enzýmov / oxidázy, dehydrogenázy, hydroperoxidázy, oxigenázy/, úloha dekarboxyláz, hydroláz, oxidáz aminokyselín a ich regulácie, možnosti vnútrobunkovej regulácie aktivity enzýmov

Energetika bunky Redox potenciál a energetika oxidoredukčných reakcií, oxidatívna fosforylácia, tvorba ATPa jeho transport, metódy štúdia a inhibítory dýchacieho reťazca , makroergické zlúčeniny, tvorba ATP za aerobnych a anaerobnych podmienok , základné metabolické cesty využitia acetyl CoA, oxidácia acetyl CoA v mitochondriách, regulácia

Citrátový cyklus reakcie cyklu trikarboxylových kyselín, regulácia reakcií cyklu trikarboxylových kyselín , vzájomné prepojenie reakcií CC s inými metab. dráhami

SACHARIDY Klasifikácia sacharidov. Chemické vlastnosti a biologický význam mono-, di- a polysacharidov. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy. Deriváty sacharidov. Mukopolysacharidy

Metabolizmus sacharidov trávenie a vstrebávanie sacharidov, aerobné a anaeróbne odbúravanie glukózy, regulácia, energetická bilancia, využitie laktátu, regulácia glykolýzy vo svaloch a v pečeni , patobiochemické dôsledky hypoxia a ischémie, glukoneogenéza, regulácia, priama oxidácia glukózy (pentózový cyklus), jeho využitie pre met. Pochody, biosyntéza glykogénu, regulácia , odbúravanie glykogénu vo svaloch a v pečeni, regulácia, poruchy metabolizmu glykogénu , porucha hormonálnej regulácie glukózy v krvi a jej dôsledky, biochemické aspekty  diabetes mellitus, premena glukózy na iné hexózy a kyselinu glukuronovú

LIPIDY Klasifikácia lipidov. Chemické vlastnosti a biologický význam mastných kyselín, eikozanoidov, triacylglycerolov, fosfolipidov, plazmalogénov, sfingolipidov a steroidov. Lyzofosfolipidy. Lipoproteiny krvnej plazmy

Metabolizmus lipidov a lipoproteínov trávenie a vstrebávanie lipidov, transport exogénnych  lipidov v organizme, úloha lipáz, syntéza a odbúranie mastných kyselín, regulácia, význam pre rôzne tkanivá, metabolizmus triacylglycerolov, glycerofosfolipidov, sfingolipidov, poruchy metabolizmu, sfingolipidózy, syntéza a degradácia ketolátok, ketoacidóza, metabolizmus lipidov v pečeni, v tukovom tkanive a v iných tkanivách, lipoproteíny, klasifikácia, funkcia, metabolizmus  cholesterolu a úloha lipoproteínov, syntéza žlčových kyselín a ich  funkcia. Poruchy metabolizmu lipidov vo vzťahu ku ateroskleróze, patobiochemeické dôsledky

AMINOKYSELINY A PEPTIDY Chemické vlastnosti a biologický význam aminokyselín a peptidov. Nomenklatúra aminokyselín a peptidov. Acidobázické vlastnosti, amfiprotné vlastnosti. Biologicky významné peptidy.

BIELKOVINY Chemické vlastnosti a biologický význam bielkovín. Konformácia bielkovín. Vzťah štruktúry a funkcie bielkovín. Chemické vlastnosti a biologický význam fibrilárnych a globulárnych bielkovín. Hemoproteíny, lipoproteíny a iné zložené bielkoviny. Glykoproteíny a proteoglykany

Metabolizmus bielkovín a aminokyselín Funkčný význam oligomérnych bielkovín, hémové bielkoviny a ich úloha, trávenie bielkovín, transport aminokyselín, interorgánová výmena a ich metabolizmus, tvorba a úloha glutamínu v odbúravanie aminodusíka, cyklus močoviny a jeho regulácia, využitie uhlíkatého skeletu AK pre tvorbu energie, metabolizmus jednotlivých AK, metabolické poruchy, enzýmy metabolizmu AK, glukózo-alanínový cyklus, premena AK na produkty so špecifickými biologickými funkciami, úloha AK a ich produktov v bunkovej signalizácii a vo funkcii neurtransmiterov

Integrácia metabolizmu miesta prepojenia metabolických dráh sacharidov, lipidov a aminokyselín, integrácia metabolizmu počas resorbčnej fázy, integrácia metabolizmu počas postresorbčnej fázy , integrácia metabolizmu počas krátkodobého  a dlhodobého hladovania, fyzická námaha a metabolizmus

Metabolizmus nukleotidov syntéza a degradácia purínových nukleotidov, regulácia, syntéza a degradácia pyrimidínových nukleotidov, regulácia premena nukleotidov na deoxynukleotidy, syntéza tymidínových nukleotidov, úloha nukleotidov v biosyntetických pochodoch a v regulácii metabolizmu a v metabolizme cudzorodých  látok, antimetabolity a terapia proliferatívnych ochorení

Princípy regulácie bunkových procesov, bunková signalizácia kontrola homeostázy, inter – intra bunková transdukcia  signálu , signálne molekuly , úloha receptorov a transducerov v prenose informácie, regulácia sekrécie hormónov a neurotransmiterov , fosfatidylinozitoly bunkovej membrány a ich úloha pri prenose exogénnych podnetov do bunky, Ca+2-závislé mechanismy, udržiavanie jeho koncentrácie v bunke , Ca+2  ; zasahovanie do regulácie metabolizmu, cAMP, tvorba, degradácia a jeho účinky v bunke, úloha G-proteínov pri sprostredkovaní prenosu informácie, guanylátcykláza , eikozanoidy, prostanoidy a ich orgánové pôsobenie , neurotransmitery, syntéza, účinok a degradácia , syntéza acetylcholínu a katecholamínov a ich receptory, syntéza serotonínu, histamínu a GABA a ich receptory , excitačné aminokyseliny, puríny, opiáty, neuropetidy a ich receptory. Poruchy bunkovej signalizácie vo vzťahu k onkogenéze, poruchy bunkovej signalizácie vo vzťahu k hypoxii a ischémii, etiologia apoptózy a nekrózy, kinázové systémy regulácie

Hormóny hormóny hypotalamu, regulačné vzťahy hypotalamus-hypofýza , horomóny hypofýzy , hormóny štítnej žľazy a prištítnych teliesok, ich význam a regulácia vylučovania, hormóny pankreasu, význam, regulácia ich vylučovania, štruktúra a syntéza steroidných hormónov, miesto pôsobenia, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, hormóny drene nadobličky, regulácia ich vylučovania, ženské pohlavné hormóny, regulácia vylučovania, hormonálna regulácia menštruačného cyklu, mužské pohlavné hormóny, regulácia vylučovania , tkaninové hormóny

Biochémia orgánov a tkanív biochemická funkcia pečene, detoxikačná funkcia možností  metabolizovania xenobiotík v pečeni, cytochróm P - 450 , biochemická funkcia obličiek, acidobázická rovnováha,  jej udržiavanie, regulácia , zloženie krvi, plazmatické bielkoviny

Biochémia nervového tkaniva,typy buniek a  osobitosti ich metabolizmu, úloha hematoencefalickej bariéry, syntéza, funkcia a inaktivácia neurotransmiterov, hypoxia a ischémia, etiopatogenéza a dôsledky, biologické markery patologického procesu

Biochémia svalového tkaniva ( kostrový, hladký, srdcový) , metabolické a funkčné dôsledky hypoxia a ischémie, biologické markery patologického procesu

Biochémia malígnych bunkie etipatogenéza kancerogenézy, metabolické a funkčné aspekty, rezistencia na liečivá, biologické markery patologického procesu

Biochémia spojivového tkaniva

Biochémia erytrocytu a krvi, syntéza hemu a jej regulácia, degradácia porfyrínov, žlčové farbivá, formy ikterov

Vitamíny, biologický význam a vzťah k metabolickým a  detoxikačným procesom, výmena minerálnych látok: K, Na, Cl, Mg, Ca, P, Fe, Cu, Se, Zn, Li, Cr

Tvorba voľných radikálov a ich vzťah k niektorým patologickým procesom, detoxikačné mechanizmy, oxidačné zmeny lipidov, bielkovín, nukleových kyselín a sacharidov,  markery oxidačných zmien