Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Požiadavky na dizertačnú skúšku z biochémie uchovávania a prenosu genetickej informácie

Ústav lekárskej biochémie

 

Požiadavky na dizertačnú skúšku z biochémie uchovávania a prenosu genetickej informácie 

NUKLEOVÉ KYSELINY

Primárna, sekundárna a terciárna štruktúra DNA a genetická informácia.

Organizácia eukaryotického genómu, úloha bielkovín v organizácii DNA.

Mitochondriálna DNA.

 

METABOLIZMUS NUKLEOVÝCH KYSELÍN – REPLIKÁCIA DNA

Mechanizmus replikácie DNA. Enzýmy a ďalšie faktory potrebné pre replikáciu DNA.

Mechanizmy opráv poškodenej DNA.

Inhibítory replikácie a ich využitie v medicíne.

 

METABOLIZMUS NUKLEOVÝCH KYSELÍN – SYNTÉZA RNA

Druhy RNA molekúl – štruktúra a funkcia mRNA, tRNA, rRNA, miRNA.

Mechanizmus syntézy RNA – transkripcia a postranskripčná úprava RNA.

RNA interferencia, využitie v biomedicínskom výskume.

RNA ako enzým.

 

PROTEOSYNTÉZA

Charakteristika genetického kódu. Kolinearita DNA a bielkovín. Čítacie rámce.

Klasifikácia mutácii podľa vplyvu na primárnu štruktúru bielkovín. Mutácie spojené so zmenou expresie génu.

Štruktúra ribozómov

Mechanizmus syntézy bielkovín, posttranslačné úpravy. Zbaľovanie bielkovín – spontánne zbaľovanie, šaperóny a ich úloha v zbaľovaní bielkovín. Syntéza membránových a sekréčnych bielkovín. Distribúcia bielkovín.

Inhibítory proteosyntézy a ich využitie v medicíne

 

REGULÁCIA GÉNOVEJ EXPRESIE U EUKARYOTOV

Regulácia na úrovni DNA, kondenzácia chromatínu a jej vplyv na expresiu génov, epigenetické regulácie – metylácia CpG, acetylácia histónov, amplifikácia génov.

Regulácia transkripcie u eukaryotov – základne a špecifické transkričné faktory, základné štrukturálne motívy transkripčných faktorov – helix-slučka-helix, zinkový prst, leucínový zips, interakcie a posttranslačné modifikácie transkripčných faktorov.

Regulácia postranskričných úprav RNA, alternatívny zostrih.

Transport RNA z jadra a jej vnútrobunková lokalizácia.

Stabilita mRNA

Regulácia translácie

Posttranslačné modifikácie a ich vplyv na funkciu bielkovín. Eliminácia poškodených a dožitých bielkovín – ubikvitín/proteazómový systém

Klinické príklady poruchy regulácie génovej expresie.

 

GÉNOVÉ MANIPULÁCIE

Technológia rekombinantnej DNA – základné pojmy. DNA knižnice.

Metódy amplifikácie DNA – klonovanie, polymerázová reťazová reakcia (PCR).

Metódy detekcie špecifických sekvencií – sekvenovanie, Southernov a Northernov prenos, hybridizačné sondy, využitie PCR pri detekcii sekvencií, RT-PCR, real time PCR.

Metódy rekombinantnej DNA využívané pri detekcii mutácii a v diagnostike – polymorfizmus dĺžky restričných fragnentov (RFLP), využitie PCR na detekciu mutácii – detekcia inzercii/delécii, alelovo špecifická PCR. Využitie Southernovho prenosu na detekciu mutácii, DNA array a využitie na genotypizáciu, DNA finger printing.

Profilovanie génovej expresie – využitie, DNA array, PCR array

Metódy rekombinantnej DNA využívané pri liečbe ochorení – príprava terapeuticky významných bielkovín a peptidov, génová terapia, príklady vrodených chorôb.

Metódy rekombinantnej DNA využívané v biomedicínskom výskume – príprava a použitie geneticky upravených živočíchov.