Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia pre ZL 1 - Podmienky absolvovania a ukončenia predmetu

Absolvovanie predmetu Anatómia 1 pre zubné lekárstvo je podmienené:

·        100% účasťou na praktických cvičeniach

·        úspešným absolvovaním testov počas zimného semestra 

Študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť z každého testu

<output>študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť </output>

<output> študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť </output>

<output> študent musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť </output>

<output></output>

Test 1: Chrbtica, hrudník 

Test 2: Lebka

Test 3: Kostra, svaly a spojenia hornej a dolnej končatiny

 

Hodnotenie - Anatómia 1 pre zubné lekárstvo

sa bude realizovať na základe výsledkov z priebežného hodnotenia s nasledovnými podielmi pre jednotlivé časti hodnotenia:

Test 1: Chrbtica, hrudník - 20%

Test 2: Lebka - 50%

Test 3: Kostra, spojenia a svaly hornej a dolnej končatiny - 30%


Každý test má 1 riadny termín a 2 opravné termíny.

 

 

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE - stupnica používaná na UK

95% - 100%

A

výborne – vynikajúce výsledky

88% - 94%

B

veľmi dobre – nadpriemerné výsledky

77% - 87%

C

dobre – priemerné výsledky

66% - 76%

D

uspokojivo – prijateľné výsledky

60% - 65%

E

dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá

 

- Študenti, ktorí všetky testy absolvovali v riadnom termíne – teda nemali žiadny opravný test, budú hodnotení v riadnom termíne A - E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

- Študenti, ktorí  absolvovali niektorý z testov  v I. opravnom termíne, ale nemali žiadny test v II. opravnom termíne budú hodnotení v riadnom termíne Fx a v prvom opravnom termíne A- E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

- Študenti, ktorí absolvovali niektorý z testov v II. opravnom termíne, budú hodnotení v riadnom termíne Fx, v prvom opravnom termíne Fx a v II. opravnom termíne A - E podľa zverejneného prepočtu na základe percentuálneho zisku z jednotlivých testov.

- Študenti, ktorí neuspejú ani na II. opravnom termíne budú hodnotení Fx a musia si predmet preniesť do ďalšieho akademického roka.