Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

História

História ústavu patologickej fyziológie (UPF)

História Ústavu patologickej fyziológie JLF UK v Martine sa začala písať v školskom roku 1964/1965. Výučbu zabezpečovali učitelia UPF LF UK v Bratislave – doc. MUDr. E. Bárta, CSc., MUDr. A. Fízeľ, CSc., MUDr. L. Zlatoš a ďalší.

Od 2. 10. 1966 začal ÚPF svoju činnosť na novo sa tvoriacej Lekárskej fakulte v Martine. Jeho zakladateľom a prvým vedúcim bol doc. MUDr. Juraj Korpáš, CSc. Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii (1966-1991) vyvinul enormné úsilie vybudovať moderné vedecko-pedagogické pracovisko porovnateľné s podobnými pracoviskami u nás aj vo svete. Tento zámer sa prof. MUDr. J. Korpášovi, DrSc. podaril s podporou spolupracovníkov – MUDr. I. Ľuptáka (1966-1967), prof. MUDr. J. Hanáčka, CSc. (1966 – doteraz), MUDr. E. Gajdoša (1967-1969), MUDr. D. Hnidkovej, CSc. (1967-1985), MUDr. E. Žiakovej (1969-1972) – splniť veľmi skoro. V rokoch 1966-1968 sa podarilo rozvinúť výskumné aktivity a mohli sa  prezentovať prvé výsledky na vedeckých fórach. V tomto období sa vyprofilovalo aj hlavné výskumné zameranie ústavu – výskum interocepcie dýchacích orgánov s orientáciou na obranné reflexné mechanizmy dýchacích ciest. Vrcholom vedecko-výskumnej aktivity pracoviska bolo ocenenie prof. MUDr. J. Korpáša, DrSc. Štátnou cenou (1983) za objavné práce v oblasti obranných reflexov dýchacích ciest.

 ... celý text