Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Pracovníci Ústavu pôrodnej asistencie každoročne vypisujú niekoľko tém ŠVOČ. Viaceré práce sú každoročne prezentované na fakultnej Študentskej vedeckej konferencii v sekcii nelekárske študijné programy.