Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

OFTALMOLÓGIA - VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO  5. ročník

Cieľ predmetu: Študent si má osvojiť základné poznatky týkajúce sa problematiky etiopatogenézy, diagnostiky a liečby očných ochorení.

Informačný list predmetu: stiahnuť

Témy praktických cvičení: stiahnuť

Otázky ku skúške: stiahnuť

 

Course unit information form: stiahnuť

Practicals topics: stiahnuť

 

 

Pedagóg zodpovedný za výučbu: MUDr. Peter Žiak, PhD.

1. semester:zimný semester P/C: 1/3 S, počet kreditov 3
podmienky absolvovania
rozvrhy
prednášky
praktické cvičenia
odporúčaná literatúra