Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. pôsobila do roku 2015 ako prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN v Martine. Maturovala na Gymnáziu v Poprade v r.1959. Štúdium na lekárskej fakulte UK v Bratislave  ukončila promóciou v r.1965. Špecializáciu 1. stupňa z vnútorného lekárstva získala v r.1972 a nadstavbovú špecializáciu z odboru pneumológia a ftizeológia v r. 1975. Vedeckú hodnosť kandidát vied obhájila v r. 1982 o 5 rokov neskôr získala vedecko-pedagogický titul docent v odbore vnútorné choroby. Vymenovaná za profesorku v tom istom odbore bola v r. 2004.

V rámci svojej odbornosti sa venovala najmä problematike tuberkulózy a v súčasnosti sa venuje obštrukčným pľúcnym  chorobám, zvlášť astme bronchiale a chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Z tejto oblasti sa odvíja náplň  prevažnej časti jej prednáškovej a publikačnej činnosti.

V rámci pregraduálnej pedagogickej činnosti prednáša a skúša Propedeutiku vnútorných chorôb, Internú medicínu a Ftizeológiu, je členkou internistickej štátnicovej komisie, vedie diplomové práce študentov JLF UK. Je hlavným garantom špecializovaného študijného programu „Pneumológia a ftizeológia“, školiteľkou denných aj externých doktorandov. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov v najvyššom stupni zaradenia.

V oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti okrem vedenia pracoviska je aj vedúcou Centra pre poskytovanie DDOT. Je členkou viacerých odborných spoločností, komisií, rád a grantových agentúr, odborná posudzovateľka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nositeľkou mnohých vyznamenaní.

Je členkou Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a v minulosti bola dve funkčné obdobia prodekankou Jesseniovej lekárskej fakulty UK - pre pedagogickú a vedecko-výskumnú oblasť.