Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Realizované témy dizertačných prác

Aktuálne realizované témy:

 • MUDr. Andrej Rosík (ED): „Hodnotenie prínosu prevencie venózneho tromboembolizmu u pacientok s metastatickým karcinómom prsníka“, školiteľ prof. MUDr.Peter Kubisz, DrSc. 
 • MUDr. Monika Brunclíková (DD): ,,Genetické pozadie u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek a artériovou trombózou", prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
 • MUDr. Alena Strýčková (DD): Genetika u pacientov s vrodeným defektom faktora VII (hypoprokonvertinémiou)
 • MUDr. Monika Kučeríková (ED): ,,Preoperatívne zmeny hemostázy u pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením pankreasu", doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.
 • MUDr. Ľudmila Lineková (ED): ,,Priame perorálne antikoagulanciá u pacientov s nevalvulárnou atriálnou fibriláciou a ich vplyv na primárnu a sekundárnu hemostázu", doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Témy obhájené v akademickom roku 2019/2020:

 • Mgr. Jana Žolková (DD): ,,Genetické pozadie vrodených zriedkavých krvácavých ochorení a von Willebrandovej choroby", školiteľ prof. MUDr.Peter Kubisz, DrSc.
 • Mgr. Ľubica Vadelová (DD): ,,MikroRNA a hyperagregabilita trombocytov pri syndróme lepivých doštičiek", školiteľ prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Témy obhájené v akademickom roku 2018/2019:

 • MUDr. Matej Hrnčár (ED): „Trombofilné stavy v onkológii“, školiteľ prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

Témy obhájené v akademickom roku 2017/2018:

 • MUDr. Tomáš Šimurda (DD): „Kompexná diagnostika a manažment liečby vrodených porúch fibrinogénu“, školiteľ prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Témy obhájené v akademickom roku 2016/2017:

 • MUDr. Radoslava Šimonová (DD): „Monitorovanie antitrombotickej liečby metódou fosforylácie VASP“, školiteľ prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
 • MUDr. Lucia Stančiaková (DD): „Využitie trombelastometrie pri vybraných poruchách hemostázy“, školiteľ prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
 • RNDr. Ľubica Kořínková (DD): „Analýza multimérov von Willebrandovho faktora pri von Willebrandovej chorobe“, školiteľ prof. MUDr. Ján Staško, PhD.