Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nové témy dizertačných prác

Témy pre akademický rok 2020/2021

 

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Téma: „Genetické pozadie migrenóznych stavov pri syndróme lepivých doštičiek (SPS)“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Afibrinogenémia a hypofibrinogenémia na Slovensku“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Genetické aspekty vrodených zriedkavých krvácavých ochorení “

Forma štúdia: denná

 

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

Téma: „Genetické abnormality u pacientov s dysfibrinogenémiou“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Centrá hemostázy a trombózy na Slovensku“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Genetické charakteristiky u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek a venóznym tromboembolizmom“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Monitorovanie antitrombotickej liečby u pacientov s implantáciou prístrojovej techniky v arytmológii“

Forma štúdia: externá

 

Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Téma: „Vzťah medzi fenotypom a genotypom u pacientok so syndrómom lepiv'ých doštičiek a anamnézou spontánneho potratu“

Forma: denná

 

Forma štúdia: dennáTéma: „Priame perorálne antikoagulanciá u pacientov s nevalvulárnou atriálnou fibriláciou a ich vplyv na primárnu a sekund'árnu hemostázu“

Forma štúdia: externá

 

Téma: „Preoperatívne zmeny hemostázy u pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením pankreasu“

Forma štúdia: externá