Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nové témy dizertačných prác

Témy pre akademický rok 2023/2024

 

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

 

Téma: „Afibrinogenémie a hypofibrinogenémie na Slovensku“

Forma štúdia: denná

 

Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA

Téma: „Epigenetické a genetické biomarkery u žien so spontánnym abortom“

Forma: externá

student: MUDr. Ivan Kecskes, MBA

 

Školiteľ: MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Téma: „Charakteristika genotypu a fenotypu vrodeného deficitu koagulačného faktora VII – hypoprokonvertinémie“

Forma: denná

 

Téma: „Analýza multimérov von Willebrandovho faktora pri von Willebrandovej chorobe“

Forma štúdia: denná