Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nové témy dizertačných prác

Témy pre akademický rok 2022/2023

 

Školiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

Téma: „Genetické pozadie migrenóznych stavov pri syndróme lepivých doštičiek (SPS)“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Afibrinogenémie a hypofibrinogenémie na Slovensku“

Forma štúdia: denná

 

Téma: „Genetické abnormality u pacientov s dysfibrinogenémiou“

Forma štúdia: denná

 

Školiteľ: doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Téma: „Epigenetické a genetické biomarkery u žien so spontánnym abortom“

Forma: denná

 

Téma: „Úloha inhibítorov Brutonovej tyrozínkinázy v hemostáze“

Forma štúdia: denná