Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačné platformy

Fakultný Youtube kanál

Kontakt: Milan Šulov milan.sulovuniba.sk , Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko, VoIP: 41 411

<output>milan.sulov@uniba.sk</output>, VoIP:

<output>milan.sulov@uniba.sk</output>

<output>milan.sulov@uniba.sk</output>

Link: https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ?view_as=subscriber

Umožňuje živé vysielanie ( forma prednášky, prezentácie a pod.) pre študentov cez fakultný Youtube kanál.


Postup:

  1. Dohodnúť si termín s p. Šulovom (sulov@jfmed.uniba.sk, VOIP 411). Vopred sa rozhodnúť, či pôjde o prednášku vysielanú on-line s možnosťou interakcie (prostredníctvom četu), alebo off-line, ktorá bude vopred nahratá v TV štúdiu a spustená cez kanál v dohodnutom termíne a čase. Nakoľko fakulta disponuje len jedným Youtube kanálom, je potrebné tieto aktivity časovo zosúladiť. 
  2. Informovať študentov o vysielaní a poskytnúť im link: https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ?view_as=subscriber  napr. cez ročníkových vedúcich, alebo iným spôsobom. Túto službu, kontakt so študentmi AKAS nezabezpečuje.
  3. Poslať prednášku v powerpointe do audiovizuálneho strediska sulov@jfmed.uniba.sk v dostatočnom časovom predstihu, ako jeden súbor (ak máte viac súborov v powerpointe, ktoré chcete odprednášať, zlúčte si ich do jedného súboru, kvôli plynulosti živého vysielania a zbytočného vyrušovania diváka); je to dôležité pri príprave živého vysielania. Súčasťou prednášky môže byť aj zvukový záznam, video, alebo odkazy na internetové stránky a pod., pričom je potrebná dostatočná časová rezerva na jej prípravu. 
  4. V prednáške je potrebné uvádzať zdroje (napr. pri použití obrázkov z internetu a pod.).
  5. Vyvarovať sa oblečenia v jasnozelených farbách.
  6. Zvážiť svoj zdravotný stav, myslieť na ochranu seba aj iných (ochranné rúško, rukavice...).
  7. Byť trpezlivý a dochvíľny; do TV štúdia je potrebné sa dostaviť minimálne 15min. pred vysielaním; štúdio sa nachádza v budove prednáškových miestností A a B na ul. L. Novomeského 7, vchod zvonka zozadu budovy.

Portál Mefanet

Kontakt:  Ing. Katarína Korenčiaková, Ústav informačných technológií, email:katarina.korenciakovauniba.sk

<output> Ing. Katarína Korenčiaková, Ústav informačných technológií, email:katarina.korenciakova@uniba.sk, tel. 0911 922 074 </output>

Linky:
Portál Mefanet JLF UK - https://portal.jfmed.uniba.sk/
Centrálna brána - https://portal.mefanet.cz/

Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je oficiálnym priestorom na uverejňovanie elektronických výučbových diel, prednášok, testov a multimediálnych učebných pomôcok ako aj ďalších elektronických pedagogických dokumentov pre podporu štúdia vo všetkých študijných programoch a stupňoch na JLF UK v Martine. Dokumenty sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.


<output>Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine je oficiálnym priestorom na uverejňovanie elektronických výučbových diel, prednášok, testov a multimediálnych učebných pomôcok ako aj ďalších elektronických pedagogických dokumentov pre podporu štúdia vo všetkých študijných programoch a stupňoch na JLF UK v Martine. Dokumenty sú dostupné podľa autorom zvolených prístupových práv, t.j. môžu byť voľne dostupné alebo dostupné po prihlásení zvolenej skupine používateľov.</output>

Postup:

Pripravte si povinné parametre publikácie :

Názov diela, autor a spoluautori (meno, priezvisko, tituly, e-mail a telefón),
Sekcia a kategória v rámci portálu (vyberte zo zoznamu na portáli)
Lekárska disciplína (vyberte zo zoznamu na portáli)
Anotačný text (abstrakt) a anotačný obrázok (Obrázok zodpovedajúci obsahu článku. Je zobrazený pri výpise anotácií. Obrázok bude zmenšený na výšku 75 pixelov, je potrebné vybrať obrázok s jedným výrazným prvkom alebo objektom. Dbajte prosím, na správny jas a kontrast. Mal by čitateľa zaujať.)
Kľúčové slová (4 – 7)
Úroveň pre koho je dielo určené (základná úroveň, pokročilá úroveň, špecializačná úroveň, komplexná úroveň).

Publikáciu spolu s povinnými parametrami pošlite na adresu katarina.korenciakova@uniba.sk.  V prípade rozsiahlejších a lebo ucelených diel (monografie, skriptá, učebnice, súbory článkov...) autor požiada predsedu edičnej komisie o vydanie súhlasného stanoviska. K žiadosti doloží: Imprimatur vedúceho pracoviska , 2 recenzné posudky. Po vydaní súhlasného stanoviska edičnej komisie master aktivuje článok.