Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

LMS Moodle

Kontakt: Bc. Peter Ľupták, Ústav informačných technológií, email:luptak40uniba.sk

Link: https://moodle.uniba.sk

Komplexný univerzitný systém pre riadenie výučby formou elektronických on-line kurzov. Integruje v sebe rôzne nástroje pre sprístupnenie materiálov, testovanie študentov, on-line zadania, ankety, diskusie, chaty a pod. V systéme su uložené všetky elektronické kurzy Jesseniovej lekárskej fakulty.


Postup pre vyučujúcich pri vytvorení nového kurzu:

  1. Navštívte stránku https://moodle.uniba.sk
  2. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Prihlásiť sa.
  3. Zadajte svoje celouniverzitné prihlasovacie meno. (prihlasovacie meno ktoré používate na prihlásenie napr do systému AIS)
  4. Po prihlásení budete presmerovaný na hlavnú prihlasovaciu stránku univerzity, tam zadáte heslo.
  5. Po úspešnom prihlásení budete presmerovaní späť na Moodle stránku, kde v pravom hornom rohu uvidíte svoje meno. Kliknutím na ikonu trojuholníka  za menom nájdete možnosť odhlásiť sa . Odhláste sa.
  6. Po odhlásení pošlite e-mail na adresu luptak40@uniba.sk a požiadajte o vytvorenie kurzu, či viacerých kurzov.
  7. Uveďte názov kurzu a zoznam učieľov v kurze. Rovnako aj oni sa musia na moodle najprv prihlásiť.
  8. E-mailom dostanete informáciu o tom, že kurz bol otvorený. 

<output>Komplexný univerzitný systém pre riadenie výučby formou elektronických on-line kurzov. Integruje v sebe rôzne nástroje pre sprístupnenie materiálov, testovanie študentov, on-line zadania, ankety, diskusie, chaty a pod. V systéme su uložené všetky elektronické kurzy Jesseniovej lekárskej fakulty</output>

<output>Komplexný univerzitný systém pre riadenie výučby formou elektronických on-line kurzov. Integruje v sebe rôzne nástroje pre sprístupnenie materiálov, testovanie študentov, on-line zadania, ankety, diskusie, chaty a pod. V systéme su uložené všetky elektronické kurzy Jesseniovej lekárskej fakulty</output>

Manuály, tutoriály

FAQ

Čo znamená parameter oneskorená odozva otázky v nastavení testu?
Tento parameter zabezpečuje, že otázka bude vyhodnotená, až po skončení testu.

Ako sa mi zobrazia výsledky po otestovaní študentov?
Po tom ako aspoň jeden študent vyplní a odošle test, sa po kliknutí učiteľa na test automaticky vytvorí link Pokusy: , po kliknutí na tento link sa zobrazí stránka, na ktorej si môžete prezrieť počet bodov alebo percento (podľa toho ako bol test nastavený), aké bolo dosiahnuté jednotlivými študentmi. V prípade potreby je možné si pozrieť aj celý študentov test.

Ako mám zabezpečiť test, aby sa minimalizovalo podvádzanie študentov?
Prostriedky, ktoré môžete použiť pre sťaženie podvádzania študentov sú tieto:
V priebehu pokusu - náhodné poradie úloh, zamiešanie možností vrámci úloh, časový limit pre jednotlivé pokusy o vytvorenie testu. Základné nastavenie bezpečnosti obsahu testu - dátum a čas otvorenia a uzatvorenia testu, nastavenie vstupného hesla, nastavenie IP adries (len pri testovaní z pc učební), obmedzenie možnosti prehľadu len na známky. Všetky tieto parametre sa nastavujú cez menu Administrácia testu - Upraviť nastavenia.

Ako nastavím heslo do kurzu?
Prihlasovací kľúč (heslo) do kurzu je možné nastaviť v bloku Nastavenia - Používatelia - Metódy zápisu do kurzu - Samoprihlásenie sa do kurzu (Študent).

Ako môžem komunikovať so študentmi v systéme Moodle?
K dispozícii je niekoľko spôsobov. Napr. fóra sú vynikajúce pre dlhodobejšie rozhovory, správy sú primárne určené pre súkromné ​​kanály, chaty pre synchronizované rozhovory a komentáre pre rýchle oznámenia a poznámky. 

Ako môžem v systéme Moodle vytvoriť študentom  priestor na spoluprácu?
Používajte rôzne činnosti, ako napríklad Wikis, na vytváranie spoločného obsahu, fóra a komentáre na výmenu nápadov, databáza na spoločné zhromažďovanie zdrojov, slovník pojmov  ... a ďalšie! Študentov môžete zoskupiť do ktorejkoľvek z týchto aktivít na podporu spolupráce.

Je možné nastaviť test tak, aby sa študent nemohol vrátiť už k vyplneným odpovediam na otázky?
V takomto prípade je potrebné umiestniť jednu otázku na stranu a nastaviť navigáciu medzi stranami na sekvenčnú.
Administrácia testu - Upraviť nastavenia - Usporiadanie (kliknuť na Zobraziť viac... ak nie je rozbalená celá ponuka) - Spôsob navigácie a vybrať sekvenčná.