Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Protipožiarna ochrana

Vyhlášky

 • Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
 • Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
 • Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania apri výstavbe a používaní komína.
 • Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
 • Vyhláška MV SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
 • Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
 • Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkárne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkam
 • Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
 • Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
 • Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
 • Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
 • Zakon NR SR  314 Z.z. o ochrane pred požiarmi

SMERNICE JLF UK  V OBLASTI PO

 • Smernica dekana JLF UK o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia

DOKUMENTÁCIA JLF UK Z PO

 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 29 Požiarna kniha
 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 25 Požiarny štatút  aktualizácia v r. 2013
 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 27 Poplachové smernice  aktualizácia v r. 2013
 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 26 Požiarny poriadok pracoviska aktualizácia v r. 2013
 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 28 Evakuačný plán aktualizácia v r. 2013 /všetky obj. JLF UK/
 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 24, odst.1, písm. m) Požiarnobezpečnostná charakteristika stavieb
 • Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., Kniha kontrol EPS Malá hora 4A
 • Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., Kniha kontrol EPS Novomeského 7A
 • Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. Kniha kontrol požiarnych uzáverov  Malá hora 4
 • Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. Kniha kontrol požiarnych uzáverov  Malá hora 4A
 • Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. Kniha kontrol požiarnych uzáverov Novomeského 7A
 • Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., Kontrola a evidencia  prenosných hasiacich prístrojov /všetky obj. JLF UK/
 • Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. Kontrola a evidencia  hydrantov /všetky obj. JLF UK mimo V.I. Hviezdoslavova 35/
 • Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 22 ods. 1

Záznam z vstupného o školenia

 • novoprijatých zamestnancov
 • študentov 1. roč.
 • osôb, ktoré sa pohybujú po priestoroch organizácie s jej vedomím

Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. §20, 21 odst. 1, písm b)

Záznam z opakovacieho školenia

 • vedúcich zamestnancov
 • zamestnancov

Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z.

§ 17, 23

§ 18, 23

§ 19, 23

Záznam z odbornej prípravy

 • protipožiarných hliadok právnickej osoby,
 • protipožiarných hliadok pracoviska,
 • protipožiarných asistenčných hliadok

Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 11, 12, 21 ods.1, písm a) odst.2

Záznam zo školenia

 • pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimo pracovnom čase

Vyhl.  MV SR č. 121/2002 Z.z. § 22 ods. 2

Záznam zo školenia

 • o ochrane pred požiarmi zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné pracovisko alebo ktorým sa mení spôsob práce