Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Civilná ochrana

Zákony

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky – v znení neskorších predpisov,
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii,
 • Vyhláška MV SR  č.314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR  Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MV SR  č.164/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie,
 • Vyhláška MV SR č. 259/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,
 • Vyhláška MV SR  č. 7/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 • Nariadenie vlády SR č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

DOKUMENTÁCIA JLF UK Z  CO

 • Pracovná mapa Miest Martin, Vrútky
 • Plán ukrytia Objektu CO  JLF UK v Martine
 • Plán evakuácie Objektu CO JLF UK v Martine
 • Karta objektu Karta civilnej ochrany  fyzickej a právnickej osoby