Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

BOZP

Zákony

 • Zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviskách
 • NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.,ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
 • Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
 • Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
 • Vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze
 • Vyhláška MPSVaR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti
 • Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
 • Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z.,  o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z.,  o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
 • Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z.,  o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
 • Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

VNÚTORNÉ PREDPISY RUK

 • Vnútorný predpis 2/2012 Smernica rektora UK Na poskytovanie OOPP na UK
 • Vnútorný predpis 17/2010 Smernica rektora UK ktorou sa vydávajú pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách UK

SMERNICE JLF UK  V OBLASTI BOZP

 • Vnútorný predpis č.1/2012 na ochranu pracovných podmienok žien
 • Vnútorný predpis č. X/2013 na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok na JLF UK v Martine
 • Vnútorný predpis č. X/2013 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Vnútorný predpis č. X/2013 na určenie postupov pri vzniku úrazov a nebezpečných udalosti
 • Vnútorný predpis č. X/2013 na určenie podmienok výchovy zamestnancov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na pracoviskách JLF UK v Martine
 • Vnútorný predpis č. X/2013 na vykonávanie prác vo výške za pomoci rebríkov a plošiny z lešenárskych dielov na pracoviskách Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
 • Vnútorný predpis č. X/2013 zásady na zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ergonomické pravidlá pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Vnútorný predpis č. X/2013 na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu na pracoviskách JLF UK v Martine

PREVÁDZKOVÉ PORIADKY JLF UK

 • 2013 PP Výdajňa stravy Malá hora 4A
 • VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 10/2010 organizačný poriadok centrálneho zverinca  vnútorný predpis jesseniovej lekárskej fakulty uk v martine  vydaný v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) štatútu jesseniovej lf uk  a schválený vedením fakulty dňa 12. októbra 2010

DOKUMENTÁCIA  JLF UK Z  BOZP 

Záznam zo vstupného školenia

 • novoprijatých zamestnancov,
 • študentov 1. roč.,
 • osôb, ktoré sa pohybujú po priestoroch organizácie s jej vedomím

Záznam z opakovacieho školenia

 • vedúcich zamestnancov
 • zamestnancov

Záznam zo školenia

 • z BOZP zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné pracovisko alebo ktorým sa mení spôsob práce