Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy 2011

Platné

Vnútorný predpis JLF UK č. 9/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Ústavu klinickej onkológie JLF UK v Univerzitnej nemocnici Martin
Predlžuje sa účinnosť vnútorného predpisu VP č. 29/2023 dňa 22. augusta 2023
Predpis je účinný od 10. júna 2011
Vnútorný predpis JLF UK č. 4/2011 - Výpožičný poriadok Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK
Predpis je účinný od 11. apríla 2011 
Vnútorný predpis JLF UK č. 3/2011 - Štatút a organizačný poriadok Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK
Tento dokument nahrádza zrušený VP z apríla 2005
Predpis je účinný od 11. apríla 2011

Neplatné

Vnútorný predpis JLF UK č. 23/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o výške školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2012/2013

Neplatný od 1. septembra 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 22/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o financovaní pripojenia Chirurgického pavilónu v UNM do siete JLF UK

Neplatný od 1. januára 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 21/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o financovaní platových náležitostí súvisiacich so zavedením Hirschovho indexu
Neplatný od 1. januára 2013, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 20/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o doplnení a zmene Vnútorného predpisu č. 15/2011 Rozhodnutie dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK

Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2012 dňa 23. apríla 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 19/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na akademický rok 2012/2013

Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 18/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium magisterských študijných programov 2. stupňa na JLF UK v Martine pre akademický rok 2012/2013

Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 17/2011 - Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách

Zrušený vnútorným predpisom č. 23/2012 dňa 15. októbra 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 16/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zmene funkčnej štruktúry zamestnancov Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM, Ústavu lekárskej biológie JLF UK, Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM

Zrušený vnútorným predpisom č. 7/2012 dňa 14. februára 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 15/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine

Zrušený vnútorným predpisom č. 13/2012 dňa 23. apríla 2012

Vnútorný predpis JLF UK č. 14/2011 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov JLF UK v Martine
Zrušený vnútorným predpisom č. 25/2014 dňa 26. mája 2014

Vnútorný predpis JLF UK č. 13/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium študijného programov 1. stupňa na JLF UK v Martine pre akademický rok 2012/2013

Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 12/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o doplnení vnútorného predpisu č. 11/2010 o výške školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2011/2012

Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Vnútorný predpis JLF UK č. 11/2011 -Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Etickej komisie JLF UK pre posudzovanie experimentálnej činnosti
Zrušený vnútorným predpisom č. 33/2017 dňa 11. septembra 2017
Vnútorný predpis JLF UK č. 10/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o doplnení vnútorného predpisu č. 11/2010 o výške školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK v Martine na akademický rok 2011/2012
Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 8/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2011
Neplatný od 1. januára 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 7/2011 - Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám a súčastiam JLF UK na rok 2011
Neplatný od 1. januára 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 6/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o doplnení študijných odborov do II. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2011/2012
Neplatný od 1. septembra 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 5/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o podmienkach prijatia na štúdium magisterských študijných programov na JLF UK  Martine pre akademický rok 2011/2012
Neplatný od 1. septembra 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 2/2011 - Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 2011/2012
Neplatný od 1. septembra 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou
Vnútorný predpis JLF UK č. 1/2011 - Ubytovací poriadok Vysokoškolského internátu pri JLF UK
Zrušený vnútorným predpisom č. 24/2017 dňa 1. augusta 2017