Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Príkazy dekana 2011

Neplatné

Príkaz dekana JLF UK č. 3/2011 na zabezpečenie videokonferenčných prenosov v rámci výučby

Neplatný od 1. septembra 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 2/2011 - Vykonanie a zabezpečenie účasti určených zamestancov JLF UK v Martine na školení o ochrane pred požiarmi

Neplatný od 1. júla 2011, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou

Príkaz dekana JLF UK č. 1/2011 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK Martine na rok 2011

Neplatný od 1. januára 2012, vnútorný predpis s časovou obmedzenosťou