Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Workshop pre študentov ošetrovateľstva

Buďte pripravení, nie prekvapení! - Workshop pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo, ktorý sa uskutoční 7. júna 2022 o 9:00 hod. vo Veľkej posluchárni UNM.


12. 04. 2022 12.28 hod.
Od: JLF UK

Mentorstvo v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) je jedným z hlavných nástrojov motivácie študentov ošetrovateľstva zdokonaľovať sa v klinických zručnostiach a prepájať nadobudnuté teoretické vedomosti s reálnou klinickou ošetrovateľskou praxou. Vďaka aktívnemu prístupu sestier-mentorov UNM k účasti na profesionálnej príprave budúcich sestier (či už v rámci letnej či zimnej praxe študentov ošetrovateľstva JLF UK, alebo pri ďalších aktivitách, ako napr. Medgames#nurses 2019) vznikol na strane UNM v spolupráci s koordinátorom mentorov UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK nápad vytvoriť koncepciu pravidelných workshopov pre študentov ošetrovateľstva.

Workshop "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva reflektuje témy, s ktorými študenti môžu byť konfrontovaní počas letnej či zimnej praxe priamo na pracoviskách UNM, pričom vytvára ideálne podmienky pre upevnenie si teoretických vedomostí a zároveň osvojenie si špecifických klinických zručností pri vybraných ošetrovateľských výkonoch a intervenciách.

Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 7. júna 2022 je určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. Je zameraný na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu u pacienta v bezvedomí; Ošetrovateľská starostlivosť o dýchacie cesty intubovaného pacienta a pacienta s tracheostómiou; Úlohy sestry pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o neurochirurgického pacienta s externou ventrikulárnou (komorovou) drenážou; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s invazívnymi vstupmi. Bližšie informácie o workshope sú uvedené na plagáte.

V mene Univerzitnej nemocnice Martin a sestier-mentorov UNM srdečne pozývame študentov ošetrovateľstva na tento workshop.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Veríme, že Vám ukážeme, čo všetko môžete u nás v čase letnej praxe zažiť a rovnako, že Vás zmotivujeme, aby ste sa v budúcnosti stali súčasťou tímu sestier UNM.

Mgr. Lukáš Blahút, RN MSN, koordinátor mentorov UNM  www.mentoriunm.eu

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., koordinátorka mentorstva na ÚOSE JLF UK, garant programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na JLF UK