Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie akademickej obce JLF UK v Martine

Akademická obec Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpená Akademickým senátom a vedením JLF UK sa pripája k vyhláseniam Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. októbra 2020 a Rady vysokých škôl zo dňa 8. októbra 2020 a rovnako vyslovuje zásadný nesúhlas s navrhovaným obmedzením akademickej samosprávy vysokých škôl, vyplývajúcim zo znenia Národného integrovaného reformného plánu pod názvom Moderné a úspešné Slovensko.


09. 10. 2020 18.53 hod.

Akademické práva a slobody, ustanovovanie akademických funkcionárov na demokratickom princípe a zákaz na akademickej pôde vyvíjať činnosť politickým stranám, patria medzi podstatné charakteristiky vysokých škôl získané vďaka „novembru 1989“. Uvedený návrh by bol krok späť.

Akademická obec zároveň podporuje spoločenskú a odbornú diskusiu k zlepšeniu situácie vo vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku.