Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

LÚČIME SA S PROF. MUDr. MARIANOM KOLLÁRIKOM, PhD. (1973-2020)

V nedeľu 18. októbra navždy odišiel náš dlhoročný spolupracovník profesor MUDr. Marian Kollárik, PhD., pedagóg a významný vedecký pracovník v odbore normálna a patologická fyziológia, človek vysokých kvalít, ktorý na sebe neustále veľmi tvrdo pracoval.


21. 10. 2020 09.34 hod.
Od: JLF UK Martin

Napriek tomu, že profesor Marian Kollárik podstatnú časť svojej vedeckej práce vykonal na vedecko-výskumných pracoviskách v USA, na svoju alma mater v Martine nezabudol, ba naopak, pokračoval vo vedeckej spolupráci s našimi pracoviskami. Väčší počet mladých vedecko-výskumných pracovníkov našich teoretických a predklinických, ale aj klinických pracovísk, jeho zásluhou vykonal študijné pobyty na Johns Hopkins University v Baltimore a v poslednom období aj na University of South Florida v Tampe.

Z jeho života spomeňme aspoň niekoľko významných období, ktoré predstavovali mnohokrát míľniky rozhodujúce o jeho ďalšom smerovaní. Profesor Marian Kollárik sa narodil 8. januára 1973 v Banskej Bystrici, kde absolvoval základnú školu a ukončil aj gymnaziálne štúdium na Gymnáziu J.G. Tajovského s vyznamenaním v triede so zameraním na matematiku a fyziku. Na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine nastúpil v roku 1991 a bol nielen úspešným študentom, ale sa aj významne zapojil do študentskej vedeckej činnosti. Po promócii v roku 1997 pracoval ako sekundárny lekár na oddelení vnútorného lekárstva Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Avšak veda mu učarovala a tak nebolo nepochopiteľné, že v roku 1998 nastúpil na Ústav patologickej fyziológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine ako vedecko-pedagogický pracovník.

Na základe jeho vedecko-výskumných aktivít už počas vysokoškolského štúdia veľmi rýchlo pokračoval v doktorandskom štúdiu. Na konci leta v roku 2000 predniesol svoje výsledky na World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress v talianskej Florencii, kde sa zoznámil  s profesorom Bradley Undemom, ktorý ho následne pozval na študijný pobyt na Johns Hopkins University v Baltimore. Tu sa začala jeho úspešná vedecká kariéra v oblasti štúdia mechanizmov aktivácie nociceptorov vnútorných orgánov a tieto poznatky sa stali základom dizertačnej práce, ktorú obhájil na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine v roku 2004. Jeho činorodé inovátorské pôsobenie viedlo k svetovo oceňovaným originálnym výsledkom, ktoré získal v oblasti viscerálnej hyperreaktivity a viscerálnej bolesti. Vysoký ohlas jeho práce sa pretavil do kariérního postupu a v roku 2007 získal vedecko-pedagogický titul docent nielen na našej fakulte, ale následne aj na Lekárskej fakulte Johns Hopkins University v Baltimore.

Hlavným impulzom jeho tvorivého profesijného života bola odvaha a sila stavať sa voči všetkým výzvam a čeliť im. Jeho publikačné výstupy viedli k pozvaniam pracovať na viacerých svetovo uznávaných pracoviskách a profesor Kollárik si vybral University of South Florida v Tampe, kde naposledy pôsobil na College of Medicine, Molecular Pharmacology and Physiology.

Nebolo mu dopriate tešiť sa z ovocia svojej celoživotnej ľudskej a odbornej činnosti v kruhu svojich najbližších, kde by mohol ďalej rozvíjať svoje záľuby nielen vo vede, ale aj v umení, ktoré pre neho znamenalo ďalšiu dimenziu jeho tvorivej osobnosti. Maroš veril, že človek sa dokáže zlepšiť iba tvrdým tréningom a neustálou prácou bez zbytočného vyhovárania sa. 

Za všetky vysoko vedecké, kreatívne a progresívne nápady, za pomoc pri ich realizácii a tiež inšpiráciu, pochopenie a výnimočný vzor, ktorý nám profesor Kollárik, náš Maroš, počas svojho života neustále ponúkal, úprimne ďakujeme. Získal rešpekt a uznanie širokej odbornej verejnosti. Je nám veľmi smutno a celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Budeš nám chýbať.

Milý náš Maroš, skláňame sa pred Tvojimi akademickými úspechmi a ďakujeme za pomoc, ktorú si vynaložil v prospech našej fakulty.

 

S úctou spolupracovníci, kolegovia a priatelia