Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študent JLF UK Richard Ančic získal 3.miesto v súťaži o Cenu Daniela Tupého

Richard Ančic, študent JLF UK, sa umiestnil na 3.mieste v súťaži o Cenu Daniela Tupého, organizovanej Filozofickou fakultou UK. Tento rok sa uskutočnil už desiaty ročník tejto súťaže, do ktorej sa mohli prihlásiť so svojimi prácami študentky a študenti zo všetkých VŠ.


12. 11. 2020 12.05 hod.
Od: Kancelária dekanky JLF UK

Samotná história vzniku súťaže sa začala celkom spontánne písať pred desiatimi rokmi, keď sa po prvýkrát na Katedre filozofie a dejín FiF UK zrodila myšlienka udeľovať Cenu Daniela Tupého prácam, ktoré boli v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na rôznych katedrách fakulty tematicky zamerané na problematiku násilia, netolerancie, extrémizmu, porušovania ľudských práv, xenofóbie a pod. Začínali sme vtedy (v tom čase na katedre ešte pôsobili a v porote pracovali aj doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD., a prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.) s vyhodnocovaním niekoľkých prác, no postupne, z roka na rok študentských prác pribúdalo, záujem o problematiku narastal a už sa nevyhodnocovali iba práce daného tematického zamerania predložené v rámci ŠVOČ na fakulte, ale písané priamo pre súťaž Ceny Daniela Tupého.

Prvým podujatím, v rámci ktorého sa do súťaže mohli zapojiť so svojimi prácami nielen študentky a študenti z FiF UK, ale aj z iných filozofických fakúlt na Slovensku, bol piaty ročník Ceny Daniela Tupého spojený s 10. výročím tragickej smrti Daniela Tupého. Vyhlásil ju vtedajší dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., a záštitu prevzal vtedajší rektor UK v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Súťaž pozostávala z troch sekcií, a to z oblasti spoločensko-vednej a humanitnej, umelecko-literárnej a mediálnej tvorby, do ktorej bolo prihlásených 21 prác rôznorodého žánrového spracovania. S ich zoznamom a publikovaním víťazných prác je možné sa oboznámiť v publikovanom zborníku.

Do súťaže sa zapojili študentky aj študenti z celého Slovenska

Do tohtoročnej celoštátnej súťaže bolo prihlásených 33 prác, ktoré hodnotila sedemčlenná porota zastupujúca spoluorganizujúce strany v nasledujúcom zložení: JUDr. Renáta Kopperová, generálna riaditeľka sekcie riadenia a správy Kancelárie verejného ochrancu práv; Ing. Nina Galanská, PhD., riaditeľka Nadácie Milana Šimečku; doc. PhDr. Zuzana Kákošová, PhD., z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, prodekan FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., Bc. Šimon Kotvas, predseda ŠČ AS FiF UK, a Katedru filozofie a dejín filozofie FiF UK zastupoval prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., a prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá bola predsedníčkou poroty.

Vyhodnotenie prác prebiehalo na základe ich individuálneho čítania a súhrnného bodovania. Porota hodnotila tematické zameranie a originálne spracovanie obsahu, jazykovú úroveň (štylistiku a gramatiku), ako aj úroveň práce vzhľadom na zvolený žáner, ktorý nebol striktne určený, ale súťažiaci si mohli zvoliť taký, ktorý tematickému spracovaniu ich práce vyhovoval. Z 33 doručených prác do súťaže postúpilo do druhého kola 18 prác a do posledného 8 prác. Vo finálnom vyhodnotení bolo udelené prvé, druhé a dve tretie miesta. Porota ešte navrhla udeliť špeciálnu cenu poroty dvom prácam. Víťazné práce získali diplom, finančné ocenenie a brošňu, resp. odznak s logom Cena Daniela Tupého, ktoré vytvorila výtvarníčka Veronika Maruniaková podľa vizuálu Mariána Preisa.

Víťazné práce a stručné hodnotenie poroty

Na 1. mieste sa umiestnil Robert Mihály (FiF UK v Bratislave) s prácou Prísť na hranicu opakovania a navrhnúť novú možnosť. Autor práce uviedol čitateľa do problematiky násilia, netolerancie a extrémizmu nielen z rôznych perspektív, ale aj z hľadiska reflexie vlastnej živej skúsenosti s danými fenoménmi. Prácu charakterizuje originálny autorský prístup v širokom filozoficko-politickom kontexte, ako aj v súčasnom diskurze o extrémizme, pričom ponecháva miesto aj na polemiku.

Druhé miesto získala Nelly Kleinová (FiF UK v Bratislave) s prácou Je „zlo“ z Istanbulu skutočne také zlé? Autorka obdivuhodne pokojným a kultivovaným spôsobom komunikuje vlastnú skúsenosť s násilím v rodinnom prostredí a zároveň pozýva čitateľa k pozornému čítaniu tzv. Istanbulského dohovoru a publikovaných výskumov o domácom násilí, pochádzajúcich z viacerých vedných odborov. Osobnú tému dokázala prepojiť aj s odkazom na násilnú smrť Daniela Tupého, o čom svedčí aj tento citát z práce: „Ktovie, možno ak by sme viac pracovali na odstránení príčin násilia, mohol dnes Daniel ešte žiť.“

Na 3. mieste sa umiestnili dve práce. Autorom prvej je Richard Ančíč (JLF UK v Martine) s prácou Zrkadlo. Práca autora má umelecko-literárny charakter. Autor napriek úskaliam, ktoré tento žáner prináša, zvládol jej spracovanie výborne. Text rytmicky plynie, téma je veľmi zaujímavá a poučná, ktorá na takej jednoduchej a prirodzenej veci, ako sú modré oči, čitateľa veľmi zrozumiteľne a ilustratívne zasväcuje do absurdity vyčleňovania niektorých ľudí zo spoločnosti.

Autorkou druhej práce s názvom Bez pomoci, bez príležitostí a s predsudkami: život Róma v Slovenskej republike je Daniela Surmíková (Ekonomická fakulta TU v Košiciach). Autorka práce sa zamýšľa nad nerovnosťou príležitostí Rómov na Slovensku. Ide o koncentrovaný opis životnej reality a poukázanie na štrukturálne problémy, ba až štrukturálnu diskrimináciu, ako aj o hľadanie koreňov skúmanej problematiky. Autorka presvedčivosťou svojho výkladu, triezvym a uveriteľným spôsobom približuje čitateľovi faktory, ktoré znižujú životné šance Rómov v porovnaní s majoritou.

Udelenie špeciálnej ceny poroty patrí Martine Zboroňovej (FiF UK v Bratislave) s prácou Nezabúdame. Ani si nezatvárame oči a Laure Strnálovej (FiF UK v Bratislave) s prácou Skupinová netolerancia. Povojnový princíp kolektívnej viny na príklade osudov bratislavskej rodiny Schweighoferovcov.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Vyhlásenie výsledkov súťaže sprevádzalo Ticho po Danielovi

Víťazi súťaže boli vyhlásení na záver spomienkového podujatia Ticho po Danielovi, ktoré sa konalo 4. novembra 2020 v Moyzesovej sieni FiF UK a verejne vysielalo prostredníctvom internetu (záznam je dostupný tu). O Danielovi, jeho smrti a okolnostiach vyšetrovania jeho vraždy diskutoval otec zavraždeného Daniel Tupý st., verejná ochrankyňa práv profesorka Mária Patakyová, bývalý rektor UK v Bratislave prof. PhDr. František Gahér, PhD., dekan FiF UK profesor Marián Zouhar a profesorka Zlatica Plašienková. Reláciu moderoval Michal Havran, ktorý počas večera uviedol niekoľko skladieb mladých alternatívnych hudobníkov, ktoré vznikli na základe Danielových básní.

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka poroty súťaže,
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK