Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

OCENENIE OD REKTORA UK

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v pondelok 20. novembra 2023 konalo slávnostné udeľovanie cien výnimočným študentom, študentkám, pedagógom a pedagogičkám Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi ocenenými boli aj zástupcovia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.


22. 11. 2023 09.08 hod.
Od: JLF UK

Ceny z rúk rektora UK Mareka Števčeka si počas slávnostného ceremoniálu v Aule Univerzity Komenského v Bratislave prevzali študenti JLF UK Richard Ančic, Pavol Vencel a Bruno Almásy. Akademickú pochvalu udeľuje rektor UK študentom a študentkám, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, tiež za príkladnú študentskú a občiansku angažovanosť či za reprezentovanie univerzity.

Ďakovné listy rektora UK dostalo dvadsaťsedem pedagogičiek a pedagógov, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov, za JLF UK boli ocenení - prof. RNDr. Erika Halašová,PhD. a prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Univerzita Komenského aj týmto spôsobom vyjadruje uznanie za ich mimoriadne úsilie v štúdiu a práci.

Bližšie predstavenie ocenených:

Richard Ančic, (študent 5. ročníka, všeobecné lekárstvo)

Je mimoriadne angažovaným študentom. Dlhodobo sa aktívne podieľa na rozvoji, propagácii a reprezentácii fakulty v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Realizuje workshopy pre študentov medicíny na aktuálne zdravotné témy. Vypracoval štandardy sexuálnej výchovy pre Slovenskú asociáciu študentov medicíny. Pôsobí ako národný koordinátor pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, vrátane HIV a AIDS. Aktívne spolupracoval na sexuálnej výchove pre marginalizované komunity na školách na východnom Slovensku. Po prvýkrát na Slovensku sa mu podarilo zorganizovať pre študentov zo zahraničných lekárskych fakúlt stáže so zameraním na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, kde súčasne pôsobil aj ako predseda organizačného výboru.

Pavol Vencel, (študent 6. ročníka, všeobecné lekárstvo)

Mimoriadne talentovaný študent, ktorý prejavuje veľké zanietenie a vysoké pracovné nasadenie. Pôsobil ako hlavný organizátor medzinárodnej súťaže študentov medicíny a ošetrovateľstva MedGames 2022 a 2023. Bol spoluorganizátorom fakultného hokejbalového turnaja Martinský fonendoskop 2022. Je podpredsedom Martinského klubu medikov. Úspešne reprezentoval fakultu na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus v Nitre a v Bratislave a na Valnom zhromaždení študentov medicíny IFMSA v Rwande v roku 2020.

Bruno Almásy, (študent 2. ročníka, všeobecné lekárstvo)

Preukázal vysoký stupeň morálky a statočnosti, keď neodkladným a správnym poskytnutím prvej pomoci zachránil ľudský život. O tomto výnimočnom čine študenta informoval sám zachránený, ktorý sa ocitol v bezprostrednom ohrození života v dôsledku náhleho zlyhania srdca. Podľa vyjadrenia odborníkov bolo rozhodujúcim pre prežitie postihnutého akčné konanie a profesionalita Bruna Almásyho.

prof. RNDr. Erika Halašová,PhD., Biomed JLF UK

Patrí medzi významných a dlhoročných pedagógov fakulty. Je svedomitou a iniciatívnou odborníčkou, riešiteľkou mnohých vedecko-výskumných projektov a aktívnou školiteľkou doktorandov. Vo svojej praxi sa systematicky venuje výučbe študentov. Súčasne podporuje vedecký rozvoj, v rámci ktorého sa zameriava na DNA a RNA profiláciu pacientov s nádorovými ochoreniami, predovšetkým venuje pozornosť preventívnemu aspektu a možnostiam včasnej diagnostiky. Sústreďuje sa tiež na vývoj nových diagnostických a terapeutických metód v oblasti neurovied, onkológie, respirológie a regeneratívnej medicíny. Od roku 2019 pôsobí na pozícii riaditeľky Martinského centra pre biomedicínu JLF UK. Pod jej vedením uskutočňujú vedecké tímy teoretický a klinický výskum zameraný na aktuálne zdravie ohrozujúce výzvy. Svojou zanietenosťou a obetavosťou prispela k záujmu poslucháčov o štúdium, k výchove ďalších odborníkov a k šíreniu dobrého mena univerzity.

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., Urologická klinika JLF UK a UNM

Dlhoročne patrí medzi uznávaných, skúsených a obľúbených pedagógov fakulty. Je významným odborníkom v odbore urológia. Fakultu a univerzitu reprezentuje svojím členstvom vo viacerých významných pozíciách. Pôsobí ako zástupca prednostu Urologickej kliniky JLF UK v Martine, ako národný zástupca v Európskej rade pre urológiu, predseda Akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva, predseda Odborovej komisie v urológii pre udeľovanie akademického titulu PhD. v Čechách a na Slovensku a prezident neziskovej organizácie Inkofórum na Slovensku. V odbore urológia zaviedol do praxe mnohé inovatívne postupy, ktoré úspešne pretavuje aj do svojej pedagogickej praxe. Ako úspešný pedagóg a lekár sa svojim širokospektrálnym záberom aktivít priamo podieľa na rozvoji a napredovaní Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.