Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie

Dovoľujeme si Vás informovať, že riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na stredu 31. januára 2024 v Malej zasadačke na prízemí Dekanátu JLF UK.


15. 01. 2024 08.06 hod.
Od: JLF UK

Žiadatelia o posúdenie projektu zasielajú názov projektu, meno hlavného riešiteľa a riešiteľské pracovisko v zmysle Rokovacieho poriadku EK JLF UK najneskôr 14 dní pred rokovaním, t. j. do stredy 17. januára 2024, a to elektronicky na adresu jana.mahutovauniba.sk.

Následne doručia kompletné materiály elektronicky aj písomne na adresu sekretariátu Etickej komisie JLF UK (Ústav verejného zdravotníctva, Malá Hora 4B, 03601 Martin) najneskôr do stredy 24. januára 2024.

Informácie o tom, ako postupovať pri predložení žiadosti, nájdete na stránke fakulty.

Na stránke je tiež k dispozícii aktuálny základný formulár (doc/pdf).

Upozornenie: Tie projekty (granty), ktoré sú vzhľadom na svoje ciele súčasťou riešenia už schválených väčších projektov (napr. granty UK, VEGA, APVV) a všetci riešitelia sú zároveň aj riešiteľmi predtým schváleného projektu, nie je potrebné opätovne predkladať na schválenie (odporúčame to uviesť v žiadosti o financovanie projektu/grantu).