Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zasadnutie Etickej komisie

Dovoľujeme si Vás informovať, že riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na stredu 7. decembra 2022 v zasadačke Vedeckej rady na 1. poschodí Dekanátu JLF UK.


15. 11. 2022 08.03 hod.

Žiadatelia o posúdenie projektu zasielajú názov projektu, meno hlavného riešiteľa a riešiteľské pracovisko v zmysle Rokovacieho poriadku EK JLF UK najneskôr 14 dní pred rokovaním, t. j. do stredy 23. novembra 2022, a to elektronicky na adresu jana.mahutova@uniba.sk.

Následne doručia kompletné materiály elektronicky aj písomne na adresu sekretariátu Etickej komisie JLF UK (Ústav verejného zdravotníctva, Malá Hora 4B, 03601 Martin) najneskôr do stredy 30. novembra 2022.

Informácie o tom, ako postupovať pri predložení žiadosti, nájdete na stránke >>TU<<.

Upozornenie: Tie projekty (granty), ktoré sú vzhľadom na svoje ciele súčasťou riešenia už schválených väčších projektov (napr. granty UK, VEGA, APVV) a všetci riešitelia sú zároveň aj riešiteľmi predtým schváleného projektu, nie je potrebné opätovne predkladať na schválenie (odporúčame to uviesť v žiadosti o financovanie projektu/grantu).