Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia

Odborný garant programu:

doc. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD

Ústav pôrodnej asistencie JLF UK

Malá Hora 5

036 01 Martin

simona.kelcikova@uniba.sk

č. tel. :   043/26 33 428


Dĺžka trvania programu:

15 týždňov (50 kontaktných hodín a 10 hodín kontrolovaného samoštúdia)

 

náplň programu sústavného vzdelávania, podmienky prijatia

žiadosť o zaradenie

Kalendár vzdelávacích aktivít


Poplatok za program sústavného vzdelávania je 50 EUR v zmysle Rozhodnutia dekana JLF UK o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

 

Prihlášky posielajte na adresu odborného garanta.