Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

Prijímateľ:                              Univerzita Komenského v Bratislave

Partner projektu:                    Žilinská univerzita v Žiline

Kód ITMS:                              26220220022

Kód výzvy:                             OPVaV-2008/2.2/01-SORO

Trvanie projektu:                    09/2009 – 02/2012

Miesto realizácie projektu:       Malá Hora 4  Martin

                                            Kollárová 2  Martin

                                            Univerzitná 1  Žilina

Výška poskytnutého príspevku: 497 861,85 EUR

Zodpovedný riešieteľ:              doc. RNDr. Peter Račay, PhD

Pracoviská zapojené do projektu:

Ústav lekárskej biochémie JLF UK                 

Rádiologická klinika JLF UK a MFN

Ústav histológie a embryológie JLF UK

Ústav lekárskej biológie JLF UK

Neurochirurgické oddelenie JLF UK a MFN

Elektrotechnická fakulta ŽU

Fakulta riadenia a informatiky ŽU

 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV ES

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

PODPORUJEME VÝSKUMNÉ AKTIVITY NA SLOVENSKU