Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

KARCINOGÉNNE A TOXICKÉ KOVY V ŽIVOTNOM A PRACOVNOM PROSTREDÍ

Základným cieľom projektu bol výskum účinkov toxických, genotoxických a karcinogénnych kovov u exponovaných osôb samostatne, ale i za súčasnej prítomnosti ďalších vonkajších faktorov pracovného a životného prostredia. Vo vybraných lokalitách so zvýšeným výskytom onkologických ochorení bol sledovaný výskyt nádorových ochorení v spojitosti s obsahom toxických kovov v biologických materiáloch, výskytom chromozomálnych aberácií a úrovňou expozície elektromagnetickým poliam.