Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zahraničné granty

  • Grant projektu ESF „Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedeckovýskumnej práce na JLF UK v Martine“, operačný program Vzdelávanie, doc. MUDr. Staško, PhD. – spoluriešiteľ, 01/2012-01/2015.

  • Zvýšenie možnosti kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied (IMTS 26110230067), operačný program Vzdelávanie, doc. MUDr. Staško, PhD. - spoluriešiteľ, 2012-2015

  • Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine (IMTS 26110230071), operačný program Vzdelávanie, doc. MUDr. Staško, PhD. - spoluriešiteľ, 2012-2015

  • Centrum excelentnosti pre personalizovanú terapiu (CEVYPET) (ITMS 26220120053), operačný program Výskum a vývoj, prof. Kubisz, MUDr. Bartošová, PhD., MUDr. Radoslava Šimonová - spoluriešitelia, 2011-2013.

  • Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV I) (ITMS 26220120016) a Dobudovanie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II) (ITMS 26220120036), operačný program Výskum a vývoj, prof. Kubisz, doc. Staško, Ing. Očenášová, PhD. - spoluriešitelia, 2010-2012.

  • Grant projektu ESF „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“ (ITMS 26110230031), operačný program Vzdelávanie, doc.Staško - zodp. riešiteľ, 06/2010-05/2013.

  • Grant projektu ESF „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“ (ITMS 26110230031), operačný program Vzdelávanie: „Sledovanie vybraných génových polymorfizmov u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek vo vzťahu k odpovedi na protidoštičkovú liečbu“, MUDr. Kotuličová – zodp.riešiteľ, 06/2010-05/2013.

  • Grant projektu ESF „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“ (ITMS 26110230031), operačný program Vzdelávanie: „Molekulové markery angiogenézy a endotelovej dysfunkcie pri autológnej transplantácii kmeňových buniek u pacientov s kritickou ischémiou dolných končatín“, MUDr. Chudý, PhD. – zodp.riešiteľ, 06/2010-05/2013.

  • Grant NATO SEA (LST.CLG.979527): ”Viper-venom disintegrins as therapeutic agents against collagen integrin receptors (Krakow-Philadelphia-Martin), spoluriešiteľ-riešitelia: prof.Musial, Dr.Marcinkiewicz, prof.Kubisz, doc. Staško - 2003-2005, grant predĺžený do 12/2006.