Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Domáce granty

 • Grant KEGA 056UK-4/2022 - ,,Príprava učebných textov a modernizácia edukačných prístupov vo výučbe hematológie a transfuziológie na Slovensku", doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.
 • Grant VEGA 2/0104/22 - ,,Epigenetické a genetické biomarkery u žien so spontánnym abortom", doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.
 • Grant UK/67/2023 - ,,Genetické pozadie migrenóznych stavov pri syndróme lepivých doštičiek (SPS)", MUDr. Kristína Mária Beláková
 • Grant UK/151/2023 - ,,Výskum fibrínovej zrazeniny pri vrodenej dysfibrinogenémii zapríčínenej hotspot mutáciou FGA génu Arg35His", MUDr. Miroslava Drotárová 
 • Grant UK/05/2022 - MUDr. Miroslava Steranková 
 • Grant VEGA 1/0436/21 - ,,Genetické pozadie migrenóznych stavov u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek" MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
 • Grant VEGA 1/0479/21 - ,,Molekulárno-genetické aspekty hyperagregability trombocytov u pacientov s venóznym tromboembolizmom", prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
 • APVV-17-0054 - ,,Nové perorálne antikoagulanciá v prevencii najzávažnejších kardiovaskulárnych ochorení, ich účinok na trombocyty, liekové interakcie, bezpečnosť a možnosti použitia liečby aj u onkologických pacientov", spoluriešiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD.
 • Grant VEGA 1/0549/19 - ,,Využitie výsledkov analýzy DNA a detekcie mikroRNA v primárnej a sekundárnej profylaxii tromboembolických komplikácií u pacientov so syndrómom lepivých doštičiek", MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
 • Grant UK/56/2018 - ,,Laboratórna a molekulárno-genetická diagnostika pacientov s von Willebrandovou chorobou v regióne severné Slovensko", Mgr. Jana Žolková 
 • Grant UK/64/2018 - ,,Laboratórna a molekulová diagnostika vrodených porúch fibrinogénu", MUDr. Tomáš Šimurda
 • APVV-16-0020 - ,,Špecifické laboratórne monitorovanie reaktivity trombocytov u pacientov s akútnym infarktom myokardu liečených novými antagonistami P2Y12 receptora", prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
 • Grant VEGA 1/0187/17 - ,,Genetické pozadie a monitoring zmien hemostázy v manažmente von Willebrandovej choroby", MUDr. Juraj Sokol, PhD.
 • Grant VEGA 1/0168/16 - ,,Využitie monitorovania zmien hemostázy a detekcie mikroRNA v predikcii tehotenských komplikácií u žien s rizikovou tehotnosťou", prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
 • Grant UK/98/2017 - Mgr. Ľubica Vadelová
 • Grant UK/102/2017 - MUDr. Tomáš Šimurda
 • Grant UK/502/2014 - MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
 • Grant UK/314/2015 - MUDr. Marián Fedor, PhD.
 • Grant UK/271/2015 -,,Genetické pozadie trombofilných trombocytopatií u pacientok so stratou plodu", MUDr. Juraj Sokol, PhD.
 • Grant UK/334/2015 - MUDr. Tomáš Šimurda
 • Grant UK/216/2016 - MUDr. Zuzana Mazancová
 • Grant UK/153/2016 - MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
 • Grant UK/176/2016 - MUDr. Radoslava Šimonová, PhD.
 • Grant APVV-0222-11 - „Možnosti predikcie restenózy a trombózy stentu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom po perkutánnej koronárnej intervencii“, prof. Kubisz – zodp. riešiteľ, 2012-2015.
 • Grant VEGA 1/0016/12 - „Využitie celulárnych a molekulových markerov pri hodnotení terapeutickej angiogenézy u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou", prof. Staško – zodp.riešiteľ, 2012-2014.
 • Grant VEGA 1/0029/11 - „Polymorfizmy glykoproteínových receptorov trombocytov pri syndróme lepivých doštičiek“, prof. Kubisz - zodp. riešiteľ, 2011-2013.
 • Grant UK/475/2013 - „Klinický význam kvantifikácie mutácie JAK2V617V u pacientov s Ph negatívnym myeloproliferatívnym ochorením", MUDr. Zuzana Jedináková - zodp. riešiteľ, 2013. 
 • Grant UK/440/2013 - „Využitie celulárnych a molekulárnych markerov pri hodnotení terapeutickej angiogenézy u pacientov s kritickou ischémiou dolných končatín",  MUDr. Marián Fedor - zodp. riešiteľ, 2013.
 • Grant UK/381/2012 - „Abnormality doštičkovej agregácie: genetická variabilita génu pre glykopropeín 6", MUDr. Juraj Sokol - zodp. riešiteľ, 2012.
 • Grant UK/319/2012 - „Monitorovanie zmien hemostázy u zdravých tehotných žien pomocou tromboelastomerie (ROTEM®) a jeho prínos k lepšej predikcii porúch hemostázy", Mgr. Lukáš Duraj - zodp. riešiteľ, 2012.
 • Grant UK/285/2011 - „Štúdium génových polymorfizmov v súvislosti s absenciou odpovede na protidoštičkovú liečbu pri syndróme lepivých doštičiek", MUDr. Kotuličová – zodp.riešiteľ, 2011.
 • Grant VEGA 1/0018/10 - „Diagnostika vrodenej trombofílie ako možnej príčiny zvýšeného rizika artériovej trombózy v slovenskej populácii", doc. Staško – zodp.riešiteľ, 2010-2011.
 • Grant UK/45/2009 – „Cievny endotelový rastový faktor (VEGF) v etiopatogenéze endotelopatie u pacientov s diabetes mellitus 2.typu s normo a mikroalbuminúriou", MUDr. Chudý, PhD. – zodp.riešiteľ, 2009.
 • Grant UK/57/2009 – „Syndróm lepivých doštičiek – význam vyšetrenia Gas6 (Gas6 c.834+7G>A) vo výskume jeho etiopatogenézy", MUDr. Bartošová, PhD. – zodp.riešiteľ, 2009.
 • Grant UK/59/2009 – „Rizikové faktory vzniku závažných porúch hemostázy u pacientov s pravou polycytémiou (PV) a esenciálnou trombocytémiou (ET)", MUDr. Jedináková – zodp.riešiteľ, 2009.
 • Grant VEGA 1/0067/08: „Význam syndrómu lepivých doštičiek pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení“, prof. Kubisz - zodp.riešiteľ, 2008-2010, úspešne obhájený 12/2010.
 • Grant UK/421/2008 – „Cievny endotelový rastový faktor (VEGF) v etiopatogenéze endotelopatie u pacientov s diabetes mellitus 2.typu s normo a mikroalbuminúriou", MUDr. Chudý, PhD. – zodp.riešiteľ, 2008.
 • Grant UK/425/2008 – „Syndróm lepivých doštičiek – využitie molekulovo-genetických metód vo výskume jeho etiopatogenézy", MUDr. Bartošová, PhD. – zodp.riešiteľ, 2008.
 • Grant UK/424/2008 – „Poruchy hemostázy pri pravej polycytémii (PV) a esenciálnej trombocytémii (ET) vo vzťahu k prítomnosti JAK-2 V617F mutácie“, MUDr. Jedináková – zodp.riešiteľ, 2008.
 • Grant MZ SR 2006/36-MFN-03: „Terapeutická angiogenéza u kritickej ischémie dolných končatín prostredníctvom autológnej transplantácie krvotvorných buniek“, prof. Kubisz - zodp. riešiteľ, 2006-2009, úspešne obhájený v 2009.
 • Grant VEGA 1/3381/06: “Diagnostika a skríning najčastejších trombofilných stavov v slovenskej populácii”, doc. Staško – zodp.riešiteľ, 2006-2008.
 • Grant VEGA 1/2309/05: “Využitie parametrov endotelovej dysfunkcie ako predpovedných ukazovateľov rizika kardiovaskulárnych komplikácií pre pacientov s diabetickou nefropatiou”, prof. Kubisz - zodp. riešiteľ, 2005-2007.
 • Grant KEGA 3/1131/03: “Vysokoškolské skriptá z hematológie a transfuziológie”, prof. Kubisz – zodp. riešiteľ, 2003-2005, úspešne obhájený v 01/2006.
 • Grant JLF UK 1/2003: “Mutácia protrombínu 20210A v zdravej populácii a u pacientov s trombofilným stavom”, prof. Kubisz – zodp.riešiteľ, 2003-2005.
 • Grant MFN 5/2003:”Výskyt faktoru V Leiden v materiáli Národného centra hemostázy a trombózy v Martine”, prof. Kubisz - spoluriešiteľ, 2003-2005.
 • Grant MFN 6/2003:”Využitie prietokovej cytometrie pre stanovenie integrínov na krvných bunkách”, prof. Kubisz - spoluriešiteľ, 2003-2005.
 • Grant MFN 7/2003: ”Orálne kontraceptíva a trombofilné stavy”, spoluriešiteľ, 2003-2005
 • Grant MFN 8/2003: ”Prietoková cytometria v diagnostike MALT-lymfómov gastrointestinálneho traktu”, prof. Kubisz - spoluriešiteľ, 2003-2005.
 • Grant MFN 9/2003: “Endotelové a trombocytové markery pri esenciálnej hypertenzii”, prof. Kubisz - spoluriešiteľ, 2003-2005.