Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné lekárstvo

Organizácia výučby

predmet: Dermatovenerológia

počet kreditov: 5
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je účasť na minimálne 12 seminároch.

priebežná kontrola štúdia: kreditný test v 5. týždni

forma záverečnej skúšky: písomný test
Záverečná skúška sa uskutoční počas skúškového obdobia letného semestra. Pozostáva z praktickej časti (príprava prezentácie Power Point na vybranú tému) a písomného testu typu "multiple choice".
Praktická časť (prezentácie) je realizovaná počas seminárov v 14. týždni. Dĺžka trvania prezentácie je 5-10 minút, 1 tému môže spracovať skupina max. 3 študentov.
Písomný test študent absolvuje po splnení všetkých podmienok, počas skúškového obdobia.

Harmonogram prednášok z predmetu dermatovenerológia v akademickom roku 2018/2019, výučba v jazyku slovenskom

1.      Úvod do dermatovenerológie, význam dermatovenerológie v klinickej praxi. Anatómia a fyziológia kože, kožný imunitný systém a imunopatologické reakcie kože. Pruritus.

2.      Mastocytózy (prof. MUDr. Martin Péč, PhD., Ústav lekárskej biológie JLF UK)

3.      Sexuálne prenosné ochorenia, laboratórna diagnostika

4.      Pľuzgiernaté ochorenia a ich diferenciálna diagnostika. Pemphigus vulgaris, bulózny pemfigoid, dermatitis herpetiformis.

5.      Systémové ochorenia spojiva – lupus erythematodes, dermatomyositis, sklerodermia.

6.      Bakteriálne infekcie kože: impetigo, ecthyma, erysipelas, folliculitis, furunculus a carbunculus; stafylokokový kožný syndróm, toxický šokový syndróm, granulomatózne infekcie: tuberkulóza, lepra

7.      Mykotické infekcie: dermatofytické infekcie, kandidózy – chronické a systémové kandidózy, tinea versicolor

8.      Psoriáza – formy ochorenia, komorbidity a liečba.

9.      Ekzém a dermatitída, atopická dermatitída, profesionálne dermatózy

10.  Urtikária, liekové reakcie. Quinckeho edém. Hypersenzitívny syndróm, Stevens – Johnsonov syndróm toxická epidermálna nekrolýza.

11.  Dermatoonkológia – malígny melanóm, kožné lymfómy

12.  Granulomatózne ochorenia kože, erythema nodosum, sarkoidóza, tuberkulóza kože

13.  Vírusové ochorenia kože a slizníc. Herpes zoster. HPV infekcie.

14.  Varia

Harmonogram seminárov z dermatovenerológie pre akademický rok 2018/2019, výučba v jazyku slovenskom

1.      Úvod do dermatovenerológie, oboznámenie sa s klinikou, ambulantnou časťou a prístrojovým vybavením, základy diagnostiky v praxi

2.      Štruktúra a funkcia kože

3.      Zásady diagnostiky v dermatovenerológií, anamnéza dermatologického pacienta, terminológia a typy kožných lézií, histopatológia

4.      Princípy lokálnej a systémovej terapie v dermatovenerológií

5.    Test

6.    Kazuistiky pacientov, vyšetrenie pacienta

7.      Benígne a malígne nádory kože, prekancerózy, dermatoskopia

8.      Mykológia, diagnostické techniky

9.      Dermatologická alergológia, atopická dermatitída, alergologické techniky a laboratórbe vyšetrenia

10. Kazuistiky pacientov, vyšetrenie pacienta

11.  Venózne ochorenia DK, ulcus cruris, flebotrombóza a tromboflebitída

12.  Papuloskvamózne ochorenia (psoriáza, parapsoriáza, lichen planus), akné, rosacea

13.  STD – syfilis, gonorea, HPV, trichomoniáza, HIV a jeho kožná symptomatológia

14.  Praktická časť skúšky – prezentácie vybraných problematík vo formáte Power Point

15.  Náhradný týždeň

Zoznam odporúčanej literatúry

Štork a kol. Dermatovenerologie, Galén 2013.

Buchvald a kol.: Dermatovenerológia, Osveta Martin, 1993

Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolff, Helmut, H.: Dermatológia a venerológia. Martin, Osveta 2001.

Minariková E. Ultrazvukový atlas kože. Univerzita Komenského, Bratislava 2017.

Minariková E. Vybrané benígne a malígne nádory kože. Univerzita Komenského, Bratislava 2017